Moet de smeekbede hardop of zacht uitgesproken worden?

9093

Vraag:

Wat is het beste in het verrichten van een smeekbede? Hardop of met een zachte stem? En is dit wat Allah bedoelt in de Koran? (Interpretatie van de betekenis):

“En verberg jullie uitspraak of verkondig deze hardop.”

(Soerat al-Moelk: 13)

Antwoord:

Als men smeekbeden verricht voor zichzelf of voor een ander, dan dient hij dit hardop te doen. Zoals de smeekbedes van de imam tijdens de Qoenoet. Hij doet dit hardop, omdat hij smeekbeden verricht voor zichzelf en anderen. En hij doet deze smeekbede ook in de wij-vorm van de smeekbede. Hij zegt bijvoorbeeld: “O Allah, leid ons met degenen die U heeft geleid en schenk ons gezondheid met degenen die U gezondheid heeft geschonken.”

Hij dient niet te zeggen: “O Allah, leid mij met degenen die U heeft geleid.” Want als hij de smeekbede tot zichzelf beperkt, en de mensen luisteren en zeggen met hem “Amien” (O Allah geef gehoor), dan is dit een vorm van bedrog.

Als een smeekbede voor jezelf en anderen is, is er sprake van een gemeenschappelijke smeekbede. Het tot jezelf beperken hiervan is dan een vorm van bedrog.

Op basis hiervan zeggen we dat als de smeekbede een gemeenschappelijke smeekbede is voor de uitspreker van de smeekbede en de anderen, dan dient dit hardop gezegd te worden.

Maar als we het hebben over de gemeenschappelijke smeekbede, dan dient dit conform datgene wat overgeleverd is te gaan. Het is dus niet toegestaan om gemeenschappelijke innovaties hierop uit te voeren. Het innoveren in dit soort zaken behoort tot de religieuze innovaties waar een verbod op staat.

Als men een smeekbede voor zichzelf verricht, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  1. Als men zich in het gebed bevindt, dan dient het niet hardop gezegd te worden. Want als dit in een gezamenlijk gebed gebeurt, kan het storend zijn voor degenen die er naast bidden.

Zo zie je sommige mensen die achter de imam bidden, hun smeekbede hardop uitspreken tussen de twee neerknielingen of in de neerknielingen of in de Tashahhoed. En dit is niet de bedoeling. De Profeet (vrede zij met hem) ging op een dag naar zijn metgezellen terwijl zij baden en daarin hardop de Koran reciteerden, waarna de Profeet hen dit verbood.

  1. Als men een smeekbede voor zichzelf verricht en in zijn omgeving is niemand aanwezig, dan kijkt hij wat het beste is voor zijn hart. Als het met een zachte stem beter is, dan doet hij dit. En als het beter is om hardop te smeken, dan doet hij dit. Maar als men dit hardop doet, dan is het niet de bedoeling dat men het voor zichzelf moeilijk maakt.

De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen zijn metgezellen, terwijl zij hun stemmen verhieven in het verrichten van gedenkingen: “O mensen, maak het niet moeilijk voor jullie zelf, want jullie aanbidden geen dove of afwezige. Waarlijk, jullie aanbidden de Alhorende, de Nabije en Hij is met jullie.”

(Sahieh Moeslim)

Allah de Verhevene is dichtbij en verhoort de smeekbeden. En Hij, de Verhevene, is boven Zijn Troon. Boven al zijn schepsels.

Sheikh ibn ʿOethaymien
(Uitgetikt audiofragment)