Niet nakomen van een belofte

10448

Vraag:

Wat is de bestraffing voor iemand die een belofte (aan Allah) doet om een daad van aanbidding te verrichten, en vervolgens onachtzaam wordt en deze niet verricht?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste:

Het maken van beloften (aan Allah) kent twee soorten:

1.     Voorwaardelijke beloften. Hierbij is (het nakomen van) de belofte afhankelijk van iets dat kan gebeuren. Zoals wanneer een persoon zegt: “Als Allah me geneest, zal ik zoveel liefdadigheid uitgeven of ik zal zoveel dagen vasten,” en ga zo verder.

2.     Onvoorwaardelijke beloften (waarvan het nakomen ervan niet afhankelijk is van iets anders). Zoals een persoon zegt: “Ik zal zo en zoveel dagen voor Allah vasten.”

Beide soorten beloften moeten worden nagekomen, als de belofte het verrichten van een daad van aanbidding betreft. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie een belofte maakt om Allah (middels het verrichten van een bepaalde daad) te gehoorzamen, laat hem dan (Allah) gehoorzamen. En wie een belofte maakt om Allah ongehoorzaam te zijn, laat hem dan niet ongehoorzaam (aan Allah) zijn.”

(al-Boekhaarie)

De verplichting van het nakomen van een voorwaardelijke belofte is nog sterker dan (het nakomen van) een onvoorwaardelijke beloften. Alhoewel het verplicht is om beide soorten beloften na te komen, zoals eerder vermeld.

Ibn ul-Qayyim zei: “Als een persoon zegt: “Als Allah mij verlost, dan zal ik liefdadigheid uitgeven”, dan is dit een belofte die hij aan Allah heeft gemaakt en die hij moet nakomen. Want anders zal hij tot de groep behoren die in dit vers is genoemd (interpretatie van de betekenis):

“Dus plaatste Hij (als gevolg hiervan) hypocrisie in hun harten tot aan de Dag waarop zij Hem zullen ontmoeten, omdat zij hun belofte aan Allah hadden verbroken en vanwege dat wat zij verloochenden.”

(Soerat at-Tawbah: 75)

De belofte die een persoon aan zijn Heer maakt, is een belofte die moet worden nagekomen. De voorwaardelijke belofte is nog belangrijker om na te komen dan een belofte waarin een persoon zegt: “Ik zal zo en zo voor Allah doen.” Het verbreken hiervan zal leiden tot het plaatsen van hypocrisie in zijn hart, als straf.”

(Iclaam ul-Moewaqqicien)

Ten tweede:

De Profeet (vrede zij met hem) heeft degenen die beloften maken en deze niet nakomen veroordeeld. Moeslim overleverde van cImraan ibn Hoesayn dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Voorwaar de beste (generatie) onder jullie is mijn generatie, dan degenen die na hen komen, dan degenen die na hen komen, dan degenen die na hen komen.” cImraan zei: “En ik weet niet of de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) drie keer of twee keer zei: “dan degene die na hen komen.” (vervolgens zegt de Profeet): “En daarna zullen er mensen komen die zullen getuigen zonder ernaar gevraagd te worden1, en die zullen bedriegen en niet betrouwbaar zijn. En die beloftes zullen maken zonder deze na te komen, en onder hen zal zwaarlijvigheid (dikheid) verschijnen.”

(Moeslim)

Imam an-Nawawie zei: “Dit laat zien dat het verplicht is om de belofte na te komen. Hierover is geen verschil van mening onder de geleerden.”

Wat er wordt bedoeld met de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) “en onder hen zal zwaarlijvigheid verschijnen”, is dat deze mensen onachtzaam zullen zijn tegenover hun religieuze zaken. En al datgene waarover zij zich zorgen maken is eten, drinken, uitrusten en slapen. Het soort zwaarlijvigheid of vetheid dat hier wordt veroordeeld, is dat wat verworven wordt en niet de zwaarlijvigheid dat van nature bij een persoon hoort (zoals hij is geschapen). En Allah weet het het beste.

(cAwn ul-Macboed, uitleg op Hadieth nr. 4657)

Ten derde:

Het niet nakomen van een belofte is een eigenschap van de hypocrieten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En onder hen zijn er (sommigen) die een Verbond met Allah aangingen (zeggende): “Als Hij ons van Zijn Gunst zal schenken, dan zullen wij zeker liefdadigheid uitgeven en zullen wij zeker tot de rechtschapenen behoren. Maar toen Hij hun van Zijn Gunst schonk, waren zij daar gierig mee en wendden zij zich af, in staat van afkeer. Dus plaatste Hij (als gevolg hiervan) hypocrisie in hun harten tot aan de Dag waarop zij Hem zullen ontmoeten, omdat zij hun belofte aan Allah hadden verbroken en vanwege dat wat zij verloochenden. Weten zij dan niet dat Allah waarlijk op de hoogte is van hun geheimen en van hun heimelijke gesprekken? En (weten zij dan niet) dat Allah waarlijk op de hoogte is van het onwaarneembare?”

(Soerat at-Tawbah: 75-78)

Ten vierde:

Gaat het om de bestraffing voor iemand die een belofte aan Allah niet nakomt, dan is er de vrees dat Allah hem zal straffen door hypocrisie in zijn hart te plaatsen. Hierdoor zal hij Allah als een hypocriet ontmoeten en tot de verliezers behoren. Want zoals Allah zegt in het bovengenoemde vers (interpretatie van de betekenis):

“Dus plaatste Hij (als gevolg hiervan) hypocrisie in hun harten tot aan de Dag waarop zij Hem zullen ontmoeten, omdat zij hun belofte aan Allah hadden verbroken en vanwege dat wat zij verloochenden.”

(Soerat at-Tawbah: 77)

As-Sacdie zei: “Dit houdt in dat onder de hypocrieten er waren die een verbond met Allah maakten en zeiden: “Als Hij ons van Zijn Gunst zal schenken”, in deze wereld, een leven aan ons schenkt van gemak en verruiming, dan; “zullen wij zeker tot de rechtschapenen behoren,” en zullen wij de familiebanden onderhouden, de waarheid ondersteunen en goede daden verrichten. Vervolgens: “Maar toen Hij hun van Zijn Gunst schonk,” hielden zij zich niet aan hun beloften. Integendeel; “waren zij daar gierig mee en wendden zij zich af,” van gehoorzaamheid en onderwerping (aan Allah) en waren zij “in staat van afkeer”. Oftewel, zij hadden geen interesse in het verrichten van het goede. Toen zij de belofte die zij aan Allah maakten niet vervulden, bestrafte Hij hen en “plaatste Hij (als gevolg hiervan) hypocrisie in hun harten.” Welke zal blijven tot aan “de Dag waarop zij Hem zullen ontmoeten, omdat zij hun belofte aan Allah hadden verbroken en vanwege dat wat zij verloochenden.”

Dus laat de gelovigen gewaarschuwd zijn voor deze kwade eigenschap waarbij een persoon zijn Heer belooft dat als een bepaalde zaak (waarop hij hoopt) gebeurt, hij zus en zo (als goede daad voor Allah) zal verrichten. Als hij dan deze belofte niet nakomt, kan Allah hem met hypocrisie bestraffen, zoals Hij (in het genoemde vers) meldt.

Volgens een overlevering heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “De tekenen van een hypocriet zijn er drie. Als hij spreekt, liegt hij. Als hij een verbond sluit, is hij ontrouw. En als hij een belofte maakt, verbreekt hij deze.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Deze hypocriet (die in het vers wordt genoemd) die een belofte aan Allah maakte, dat als Allah hem van Zijn Gunst schenkt, hij liefdadigheid zal uitgeven en vroom zal zijn, heeft gesproken en gelogen. Hij heeft een verbond gesloten en was ontrouw. Hij heeft een belofte gemaakt en verbrak deze. Vandaar dat degenen die zulke slechte daden verrichten, worden aangesproken met de Woorden (interpretatie van de betekenis):

“Weten zij dan niet dat Allah waarlijk op de hoogte is van hun geheimen en van hun heimelijke gesprekken? En (weten zij dan niet) dat Allah waarlijk op de hoogte is van het onwaarneembare?”

(Soerat at-Tawbah: 78)

Allah zal hen vergelden voor de daden die bij Hem bekend zijn.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

 

1.     D.w.z. ze zullen de zaak van het afleggen van getuigenissen minachten of te licht nemen zoals het geval bij het afleggen van valse getuigenissen.