Offeren bij aankoop van nieuw bezit

6454

Vraag:

Is het voor een persoon die een auto of huis heeft gekocht toegestaan een offer te verrichten uit dankbaarheid aan Allah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De gunsten waarmee Allah de mensen begunstigt zijn er veel. En Zijn Gunst en Vrijgevigheid is groot. Er kan slechts op worden geantwoord door ervoor te danken en het te waarderen. Allah, de Geprezene en Verhevene, heeft het bevolen dankbaarheid aan Hem te tonen. Hij waardeert en houdt van degene die dank betuigt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En eet van datgene waarmee Allah jullie heeft voorzien, en dat wat toegestaan en goed is. En Wees dankbaar voor de Gunst van Allah, als jullie Hem (daadwerkelijk) aanbidden.”

(Soerat an-Nahl: 114)

“Zoek dus (jullie) levensonderhoud bij Allah, en aanbid Hem, en wees Hem dankbaar. Tot Hem zullen jullie terugkeren.”

(Soerat al-cAnkaboet: 17)

Een onderdeel van het dankbaar zijn tegenover Allah is toenadering te zoeken tot Hem middels verschillende daden van aanbidding, en om jezelf geliefd te maken bij Hem middels goede daden zoals het gebed, Zakaat, vasten etc.

Een ander onderdeel van dankbaarheid tegenover Allah is hem te danken door middel van rituele offers omwille van Allah. Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah (moge Allah genadig met hem zijn) zegt in zijn uitleg van het vers (interpretatie van de betekenis):

“Verricht daarom het gebed voor jouw Heer en offer (voor Hem Alleen).”

(Soerat al-Kawthar: 2)

“Wat bedoeld wordt is dat het gebed en het offer de beste zaken zijn waarmee men toenadering kan zoeken tot Allah. Het gebruik van het woord “fa” (vertaald als “daarom”) verwijst naar de reden. Namelijk het verrichten van (het gebed en het offer) een dankbetuiging voor wat Allah hem heeft gegeven van al-Kawthar (een rivier in het Paradijs) en het vele aan goedheid. Hij dient dus dank te betuigen aan Degene Die hem heeft begunstigd door Hem te aanbidden.

De twee grootste vormen van aanbidding zijn deze twee daden van aanbidding. Het gebed is de ultieme daad van aanbidding. Het is alsof Hij tegen hem zegt: “Wij hebben jou al-Kawthar gegeven en veel van het goede. En Wij hebben jou ermee begunstigd, omdat jij deze twee daden van aanbidding hebt verricht als dankbaarheid voor Onze Gunst aan jou. Dit zijn de redenen waarom Wij jou deze gunsten hebben geschonken. Verricht dus deze twee zaken voor Ons. Want het gebed en het offer worden omringd door gunsten die hen voorgaan en opvolgen.”

De beste financiële daad van aanbidding is het offer en de beste lichamelijke daad is het gebed. De voordelen die een dienaar van Allah kan verkrijgen van het gebed zijn niet te vergelijken met een andere vorm van aanbidding. Dit zoals bekend is bij degenen wiens harten levend zijn en degenen met hoge ambitie. Voeg hieraan de voordelen van het offeren toe. Het offeren is een teken van toewijding aan Allah, het goed denken over Hem, het hebben van zekerheid en geloof in dat wat zich in de Hand van Allah bevindt iets wonderbaarlijks is als dit wordt vergezeld met geloof en oprechtheid. De Profeet (vrede zij met hem) gaf gehoor aan het Bevel van zijn Heer en verrichtte veel gebeden en offers voor Hem. Zo offerde hij zelfs 36 kamelen met zijn eigen handen tijdens de afscheidsbedevaart. En was hij gewoon op de cIeds en andere momenten te offeren.”

(Madjmoec Fataawa; boekdeel 16, blz. 532)

Als Allah een persoon met veel gunsten overspoeld –en al Zijn Gunsten zijn groots – dan is het aanbevolen om Hem hiervoor te danken door goedheid te tonen tegenover de mensen. Hij verricht dus een offer, bereid voedsel voor en nodigt zijn broeders en vrienden uit en geeft liefdadigheid aan de behoeftigen.

In “al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah” staat vermeld: “Het is aanbevolen dank te betuigen als een nieuwe gunst wordt verleend door het spreken van prijzende woorden. Dankbaarheid kan ook worden geuit door het verrichten van daden van aanbidding. Hieronder valt het offeren of het uitnodigen van mensen voor een maaltijd. De Foeqahaa’ (Islamitische juristen) hebben de soorten maaltijden genoemd die aangeboden kunnen worden als er gunsten zijn verleend. Zoals de “Wakierah” voor een nieuwe woning, een “Naqiecah” voor de terugkeer van een geliefde en de “Hidhaaq” als een kind het reciteren van de Koran voltooid.

De mening van de Hanbalies en de meest correcte bij de Shaaficies is dat deze maaltijden aanbevolen zijn.

Ibn Qoedaamah heeft gezegd: “Deze uitnodigingen – anders dan voor de bruiloft (Waliemah) en het geboortefeest (cAqieqah) – zijn iets goeds. Ze zijn zoals uitnodigingen die zonder reden worden gegeven. Als een persoon hiermee de intentie heeft Allah te danken voor Zijn Gunst en zijn broeders te voeden en voedsel aan te bieden, dan zal hij hiervoor de beloning ontvangen, met de Wil van Allah.”

(al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah; boekdeel 26, blz. 180-181)

Sheikh Moehammad Saalih ibn ul-cOethaymienwerd gevraagd: “Als één van mijn kinderen het goed doet op school, is het dan toegestaan voor mij om een offer te doen om zijn succes te vieren en Allah te danken?” Hij antwoordde: “Als één of meer kinderen slagen, is er niets tegen het bereiden van voedsel en het uitnodigen van geliefden en vrienden van het kind. Dit om de Gunst van Allah te vieren en het kind aan te moedigen.”

(Liqaa’ ul-Baab il-Maftoeh; nummer 161, vraag 1)

Het is verder noodzakelijk om op te passen voor de overtuiging die veel mensen hebben. Zij zeggen dat het noodzakelijk is om ter bescherming en behoud van de nieuwe woning of auto, te offeren en het met het bloed van het geslachte dier te besprenkelen. Of dat kwade geesten niet zullen wegblijven, totdat je dit doet. Anders zouden de gunsten worden vernietigd. Dit zijn overtuigingen uit onwetendheid die niet afkomstig zijn van iemand die in Allah gelooft als zijn Heer Die alle Kracht bezit om te baten en te schaden. Hij in Wiens Hand de schepping en het Bevel zich bevinden. En weet dat het niet is toegestaan een daad van aanbidding te verrichten behalve omwille van Allah.

De geleerden van de permanente Commissie (voor het geven van fatwa’s) werden gevraagd over de overtuiging die veel mensen hebben. Namelijk dat het verrichten van een offer op de drempel van een nieuwe woning alvorens het te betreden één van de belangrijkste manieren zijn om het kwade af te weren, het huis te zegenen en rampen en ongewenste gebeurtenissen te voorkomen.

Zij antwoordden: “Als dit wordt gedaan om djinns tevreden te stellen en rampen en ongewenste gebeurtenissen te voorkomen, dan is dit een verboden gebruik en in feite zelfs Shirk. Dit lijkt het geval ook te zijn met het offeren voor het betreden van een woning en specifiek op de drempel.

Maar als de intentie van het offeren is om de nieuwe buren te eren, te leren kennen, Allah te danken voor de gunst van een nieuwe woning, de familie en vrienden op deze gelegenheid te eren en hen de woning te tonen, dan is dit iets goeds. Degene die dit doet dient geprezen te worden voor zijn daad. Maar dit wordt meestal gedaan nadat de inwoners eenmaal het huis bewonen en niet ervoor. Het dier of de dieren dienen niet op de drempel van de woning of de ingang van het huis te worden geslacht.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah; boekdeel 1, blz. 214)

Kijk ook naar de antwoorden van Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baazen Sheikh Moehammad Saalih ibn ul-cOethaymien op een vraag over het zelfde onderwerp.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com