Oprecht zijn tegenover Allah

6398

Vraag:

Aanbidding kent drie pilaren en één daarvan is het oprecht zijn tegenover Allah. Maar hoe kunnen wij oprecht zijn tegenover Allah? Ik ben zeer ambitieus, wil een zeer grote hoeveelheid Shariecah kennis vergaren en wil een Daaciyah (persoon die uitnodigt naar de Islam) worden. Allah heeft me gezegend met vele talenten die nodig zijn voor de Dacwah en het verspreiden van kennis. Maar mijn vooruitgang gaat langzaam vanwege een aantal redenen en vele obstakels. Deze komen voornamelijk vanuit mijn familie en de maatschappij om me heen. Ik heb er veel van te verduren.

Vanwege lichamelijke zwakte en gezondheidsproblemen, ben ik niet in staat om grote inspanningen te verrichten. Als ik het wel doe, zal ik een aantal dagen doorbrengen zonder in staat te zijn om te bewegen. Ik leef alleen en kan geen medezuster vinden met wie ik mijn doelen kan delen of een leider die mij helpt zodat ik mijn ambitie kan vervullen. Ik heb veel gezocht maar heb niemand kunnen vinden.

Ik weet niet wat de reden is van de vertraging in mijn stappen. Komt het doordat ik wellicht geen oprechtheid tegenover Allah heb bereikt, of door iets anders? Ik word hier erg verdrietig van. Het doet mij veel pijn en het weerhoudt mij van het bereiken van mijn doelen. Als er enig advies is, onthoud mij er dan niet van want ik heb er dringend behoefte aan.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste:

Oprechtheid tegenover Allah is de beste vorm van oprechtheid. De moslim is oprecht tegenover Allah als hij oprechtheid bereikt in de volgende drie aspecten:

  1. Geloof en correcte geloofsopvatting;
  2. Daden van gehoorzaamheid;
  3. Goede zeden en manieren (oftewel goede karaktereigenschappen).

Geloof (al-Imaan) betekent niet alleen het hebben van goede hoop (in Allah) en uiterlijke verschijning. De oprechte persoon is degene die het geloof verworven heeft op een wijze die Allah van hem verlangt. Hierbij hoort oprechtheid in geloof, oprechtheid in intentie en oprechtheid in het vrezen van Allah, de Verhevene. Niet elke daad van gehoorzaamheid is oprecht, behalve als het zowel uiterlijk als innerlijk wordt verricht op een manier waar Allah van houdt. Allah heeft de oprechte persoon beschreven in een vers waarin Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar Oosten en het Westen (in gebeden) wenden, maar vroom is degene die gelooft in Allah, het Hiernamaals, de Engelen, het Boek, de Profeten en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft aan de verwanten, de wezen en de behoeftigen en de reiziger (zonder proviand) en de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven, en die het gebed onderhoudt en de Zakaat betaalt. En die trouw zijn aan hun belofte wanneer zij een belofte hebben gedaan en die geduldig zijn in tegenspoed, in rampspoed en in oorlogstijd.”

(Soerat al-Baqarah: 177)

Vervolgens zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Zij zijn degenen die waarachtig zijn en zij zijn de godsvrezenden.”

(Soerat al-Baqarah: 177)

Ibn Kathier (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Dit vers bevat een aantal grote betekenissen, belangrijke principes en correcte geloofsopvattingen.

(Tafsier Ibn Kathier, boekdeel 1, blz. 485)

Sheikh cAbdoer-Rahmaan as-Sacdie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Zij” slaat op degenen die de genoemde eigenschappen bezitten, zoals goede geloofsopvattingen en daden die het gevolg en bewijs zijn van het licht van Imaan. Zij die goede karaktereigenschappen bezitten die hun waardigheid geven en de essentie van de mensheid zijn. Zij zijn degenen die waarachtig zijn,”wiens geloof oprecht is, omdat hun daden hun geloof bevestigen. “En zij zijn de godsvrezenden,” omdat:

  • Zij de verboden zaken nalieten en wat er opgelegd is (in de Islam) uitvoerden.
  • Deze zaken al het goede met zich meebrengen.
  • Het nakomen van de beloften de essentie is van de gehele godsdienst.
  • De daden van aanbidding die in dit vers genoemd zijn, tot de beste daden van aanbidding behoren. En degene die deze daden verricht, zal ongetwijfeld ook andere daden van aanbidding verrichten.

Zij zijn de rechtgeleiden, de oprechte en waarachtige mensen, de godsvrezenden.

(Tafsier as-Sacdie, blz. 83)

Sheikh Mohammed Ibn Saalih al-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Eén van de zaken die we uit dit vers leren is datgene dat genoemd is, ware oprechtheid is tegenover Allah en tegenover Zijn Schepping. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Zij zijn degene die waarachtig zijn.”

Zij zijn oprecht tegenover Allah en op basis van deze goede geloofsopvattingen bevestigen zij het geloof in Allah, het Hiernamaals, de Engelen, het Boek en de Profeten. Ook verrichten zij het gebed, geven de Zakaat uit en geven wat hun dierbaar is (aan bezittingen) aan de genoemde liefdadigheidsdoelen. Hun oprechtheid tegenover Allahs Schepping bevat ook de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En die trouw zijn aan hun belofte wanneer zij een belofte hebben gedaan.”

En dit is één van de tekenen van oprechtheid. Vandaar dat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zij zijn degene die waarachtig zijn.”

Aangezien zij oprecht zijn in hun geloofsopvatting, in hun interacties met Allah en met andere mensen.

(Tafsier Soerat al-Baqarah, boekdeel 2, blz. 293-294)

Ten tweede:

Je dient te weten dat oprechtheid tegenover Allah niet iets is waarmee we te kijk kunnen lopen en onszelf van kunnen overtuigen (dat we goed bezig zijn). Dit alles terwijl wij afzien van het verrichten van goede daden. Integendeel, oprechtheid tegenover Allah vindt plaats in de intentie en bij het verrichten van daden wanneer de middelen er zijn die het ons makkelijk maken om deze daden te verrichten.

De oprechte persoon tegenover Allah die door omstandigheden een daad (van aanbidding) niet kan verrichten, zal met zijn oprechte intentie (de beloning) verkrijgen alsof hij de daad wel heeft verricht. Het is overgeleverd van Sahl Ibn Hoenayf (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die oprecht aan Allah het martelaarschap vraagt, Allah zal ervoor zorgen dat hij de status van de martelaren verkrijgt. Zelfs als hij in zijn bed sterft.”

(Moeslim)

Ibn ul-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Een persoon kan niets zinvollers bezitten dan oprechtheid tegenover Allah in al zijn zaken. Met een oprechte wil waardoor hij in zijn intentie en handelingen oprecht is. Allah, de Verhevene, zei (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer de kwestie (van het bevel tot oorlog) besloten is, als zij dan oprecht waren geweest tegenover Allah, dan zou dat beter voor hen zijn.

(Soerat Mohammed: 21)

Het geluk van een persoon zit hem in oprechtheid in wil en oprechtheid in daden. Oprechtheid in wil betekent een vastberaden wens om een daad te verrichten zonder te aarzelen. Wanneer zijn voornemen oprecht is, blijft er oprechtheid in daad over. Dit houdt in dat je je best doet en de uiterste inspanning levert bij het uitvoeren van de daad, en daarbij niets van buiten of binnen jou hiervan laat weerhouden. Een oprechte wil weerhoudt van een zwakke wil, en oprechtheid in daad weerhoudt van luiheid of lusteloosheid. Als iemand in al zijn zaken oprecht is tegenover Allah, dan zal Allah hem meer geven dan Hij anderen geeft. Deze oprechtheid komt voort uit ware liefde voor Allah en ware vertrouwen in Hem. De meest oprechte mensen zijn degenen die het meest van Allah houden en het meest op Hem vertrouwen.

(al-Fawaa’id, blz. 186-187)

Ten derde:

Een moslim kan wellicht verward zijn over waar hij moet beginnen en hoe hij zijn zaken overdag en ‘s nachts dient te regelen. Maar dit mag geen belemmering zijn voor degene die het goede wil verrichten, kennis wil vergaren of mensen wil uitnodigen naar Allah. De moslim kan van deze verwarring afkomen door het organiseren van zijn tijd. Zo kan hij het eerste deel van de dag besteden aan het memoriseren van de Koran en kan hij de rest van de dag besteden aan het vergaren van kennis met behulp van tapes, het lezen van boeken en het volgen van lessen en studiekringen. Maar ook het nakomen van verplichtingen die hij of zij als echtgenoot of echtgenote heeft of als werknemer of werkloze.

Wat we onze zuster adviseren is om te beginnen (met je ambities) en het niet uit te stellen. Daarnaast het oprecht zijn in jouw intentie, zodat Allah jouw zaken gemakkelijk voor jou maakt.

We vragen Allah om jou te helpen om Hem te gehoorzamen en om jou te leiden en kracht te geven.

En Allah weet het best.

Islamqa.com