Smeekbeden voor eigenschappen van Profeten

6435

Vraag:

Wat is het oordeel over het verrichten van smeekbeden om de eigenschappen van de Profeten te verkrijgen, zoals het zeggen van: “O Allah, schenk mij het geduld van Ayyoeb, en de wijsheid van Yoesoef” en dergelijke?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het aan Allah vragen om eigenschappen van profeten te verkrijgen, kan verdeeld worden in twee categorieën:

  1. Het verrichten van smeekbeden voor het verkrijgen van wonderen of voortreffelijkheden waarmee Allah bepaalde Profeten heeft onderscheiden (en die specifiek voor hen gelden), is niet toegestaan. Zoals Allah vragen om het koningschap van Soelaymaan te verkrijgen, waarover Allah zei (interpretatie van de betekenis):

“Hij zei: “O mijn Heer, vergeef mij en schenk mij een koningschap dat na mij aan niemand (anders) zal worden geschonken. Waarlijk, U bent de Schenker.”

(Soerat Saad: 35)

Ook is het niet toegestaan om Allah om een wonder te vragen dat alleen een Profeet kan worden gegeven, zoals het wonder van Profeet cIesa (vrede zij met hem) die zonder vader is geboren. Of aan Allah vragen om de positie van al-Wasielah1 in het Paradijs te verkrijgen. Iets dat alleen de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zal worden gegeven. Zo heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “En vraag Allah, de Verhevene, vervolgens voor mij al-Wasielah. Want het is een positie in het Paradijs die slechts voor één dienaar is, en ik hoop dat ik diegene ben.”

(Moeslim)

Het oordeel over het verrichten van dit soort smeekbeden is dat het verboden is. De grens wordt hier overduidelijk overtreden, omdat een persoon om iets vraagt dat voor hem niet toegestaan is om naar te vragen. Het is overgeleverd van cAboellaah ibn Moeghaffal dat hij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) hoorde zeggen: “Er zullen mensen onder deze gemeenschap zijn die de grens overschrijden in reinheid en in smeekbeden.”

(Aboe Daawoed; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah zei: “Tot de overtredingen in (het verrichten van) smeekbeden, behoort het vragen om iets dat Allah niet zal doen. Zoals Hem vragen om de positie van de Profeten (te verkrijgen), terwijl hij geen van hen is. Of het vragen om vergeving voor de polytheïsten (die overleden zijn), en dergelijke verzoeken. Of het vragen om iets waar ongehoorzaamheid aan Allah bij betrokken is. Zoals het vragen om hulp voor het plegen van ongeloof, verderf en zonden.”

(Madjmoec ul-Fataawa; boekdeel 1, blz. 130)

  1. Allah vragen om het gedrag en karakter van de Profeten te verkrijgen. En Hem om hulp vragen voor het volgen van hun voorbeeld en leiding en het verkrijgen van hun nobele karaktereigenschappen. Zoals geduld, wijsheid, barmhartigheid, en dergelijke zaken waarmee een persoon zich in eerste instantie mee dient te sieren.

Wij denken niet dat er iets tegen dit soort smeekbeden is. Alhoewel het beter is voor de moslim om het hoge voorbeeld van de Profeten en Boodschappers in hun aanbidding, gedrag, vrees voor Allah en toewijding aan Allah te volgen. De Koran staat vol met aanmoedigingen om hun voetstappen te volgen in alle zaken, hen als voorbeeld te nemen, hun karaktereigenschappen over te nemen, en het navolgen van hun daden. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Zij zijn degenen die Allah heeft geleid. Dus volg hun leiding.”

(Soerat al-Ancaam: 90)

“Wees dan geduldig (o Mohammed), zoals de bezitters van standvastigheid onder de Boodschappers (geduldig) waren.”

(Soerat al-Ahqaaf: 35)

Er is hoop dat Allah de smeekbede van een persoon verhoort als hij zijn Heer aanroept, zoals hij bevolen is om te doen. En Hem vraagt om de nobele karaktereigenschappen, daden en uitspraken van de Profeten te schenken, zoals Hij die aan hen heeft gegeven. En (Allah vraagt) om hem te helpen, zoals Hij hen heeft geholpen om geduldig te zijn in het gehoorzamen van Hem of in het vermijden van de zonden. En verder om wijsheid (vraagt) in het verrichten van Dacwah, zachtmoedigheid tegenover de mensen, standvastigheid en vraagt om rust (in het hart) te ondervinden. Als een persoon dit soort zaken aan Allah vraagt, dan zal hij met de Wil van Allah beloond worden voor zijn smeekbeden die hij verricht.

Echter hebben wij een aantal bezwaren als een persoon (Allah) vraagt om net als hun te zijn. Bijvoorbeeld door te vragen om het geduld van Yoesoef (te verkrijgen), of het begrip (en wijsheid) van Soelaymaan, etc. We vrezen dat dit soort verzoeken onder het overtreden in het verrichten van smeekbeden kunnen vallen. Vooral als hij vraagt om de voortreffelijkheden waarmee een Profeet zich onderscheidde van de anderen. Zoals het begrip van Soelaymaan, het geduld van Ayyoeb en het gehuil van Daawoed, etc. Het vragen om al deze voortreffelijkheden en verschillende deugden waarmee iedere Profeet zich onderscheidde en waarvoor Allah hun prees, is onmogelijk om in één gewone persoon samen te komen.

Wij adviseren je vast te houden aan de smeekbeden die bewezen en overgeleverd zijn van de Profeet (vrede zij met hem), van zijn nobele metgezellen, of die bekend waren bij de (grote) imams en geleerden. Als dit niet zo is, laat een persoon dan smeekbeden verrichten voor het goede in dit wereldse leven en in het Hiernamaals. Dit dient hij te doen door de etiquette van het verrichten van smeekbeden in acht te nemen en te kiezen voor de tijden en momenten waarin de smeekbeden worden verhoord (zoals bij het verbreken van het vasten).

Wat betreft de zelfverzonnen smeekbeden die mensen via telefoonberichten en andere communicatiemiddelen toegestuurd krijgen; hoeveel mensen haasten zich wel niet om het door te sturen, en waarbij het vervolgens duidelijk wordt dat ze (d.w.z. de smeekbeden) ongewenste inhoud bevatten? Zo kan de (inhoud van de) smeekbede de grens overschrijden of haaks staan op de Soennah en de correcte etiquette.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

  1. Dit is de hoogste plaats in het Paradijs en bestemd voor slechts één persoon, namelijk de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).