Wat te doen bij grafbezoek

114216

Vraag:

Wat moet ik doen als ik het graf van mijn vader wil bezoeken? Wat zijn de manieren van het bezoeken van graven en zijn er zaken waar ik rekening mee moet houden?

Antwoord:

Alle Lof zij Allah.

Het is voorgeschreven om de graven te bezoeken, zodat men lering hieruit trekt en ook het Hiernamaals gedenkt. Wel geldt als voorwaarde hiervoor dat men niets doet of zegt dat leidt tot de Woede van zijn Heer, zoals het aanroepen van de overledene of het vragen om zijn hulp in plaats van Allah. Ook het overvloedig prijzen van de overledene en met zekerheid stellen dat hij zich in het Paradijs bevindt, vallen hieronder.

Het doel van het bezoeken van de graven is tweeledig:

  1. Enerzijds profiteert degene die het graf bezoekt hiervan door de dood en de overledene te gedenken en de eindbestemming, het Paradijs of het Hellevuur, te overpeinzen. Dit is het primaire doel van dit bezoek.
  2. Anderzijds heeft de overledene hier ook profijt van, doordat hij vriendelijk wordt behandeld door zijn bezoeker. Deze bezoeker zal hem groeten met de Salaam, smeekbedes voor hem verrichten en Allah vragen om hem te vergeven. Dit is alleen toepasbaar op de moslims. Eén van de smeekbedes die verricht kunnen worden, is de volgende:

“As-Salaamoe calaykoem Ahl ud-Diyaar min al-Moe’miniena wal-Moeslimien. Wa innaa inshaa’Allaahoe bikoem laahiqoen. Nas’aloellaaha lanaa wa lakoem ul-cAafiyah.1

Het is toegestaan om de handen op te heffen wanneer men deze smeekbede verricht, dit vanwege de overlevering van cAa’ishah waarin zij zegt: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ging op een nacht weg en ik stuurde Barierah om hem te volgen en te kijken waar hij naartoe ging. Zij zei: “Hij ging richting de begraafplaats van Medina (Baqiec ul-Gharqad) en hij stond aan de voet van de begraafplaats. Hij hief zijn handen op en ging vervolgens weg.” Barierah kwam terug en vertelde me wat zij had gezien. Toen het ochtend werd, vroeg ik aan de Profeet (vrede zij met hem) wat hij had gedaan. Ik zei: “O Boodschapper van Allah, waar ging je heen gisternacht? Hij zei: “Ik was naar de bewoners van de begraafplaats (al-Baqiec) gestuurd om voor hen te bidden.

Men dient hierbij zijn gezicht niet richting het graf te wenden, maar richting de Kacbah. Dit vanwege het feit dat de Profeet (vrede zei met hem) ons verboden heeft om richting de begraafplaatsen te bidden. En zoals men weet is het verrichten van een smeekbede het hart en de ziel van het gebed. Het verbod is hier dus ook van toepassing. De Profeet zei: “De smeekbede is de aanbidding” waarna hij het volgende vers reciteerde (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer zei: “Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden.”

(Soerat Ghaafir: 60)

We vragen Allah, de Verhevene, de Almachtige, om Genade te hebben met onze overleden moslims.

Sheikh Naasir ud-Dien al-Albaanie (Moekhtasar Ahkaam ul-Djanaa’iz)

1. Vrede zij met jullie, bewoners van deze verblijfplaats, vanonder de gelovigen en de moslims. Met Allahs Wil zullen wij met jullie herenigd worden. Wij vragen Allah om ons en jullie veiligheid te schenken.”