De Islamitische manier van toiletteren

59376

Vraag:

Heb ik goed begrepen dat uw regels voor mannelijke bescheidenheid voorschrijven dat zij hurken of door de knieën gaan om te urineren. Ik vroeg me af of het niet beleefder is om het urinoir niet te gebruiken als er iemand bij is waarvan ik vermoed dat hij moslim is. Ik weet dat de regels voor bescheidenheid voor moslimvrouwen veel strikter zijn dan die van veel westerse vrouwen. Ik respecteer moslima’s hier erg voor. Ook wil ik moslims niet voor het hoofd stoten als ik me wellicht onbewust onbeschaafd bij hen in de buurt gedraag. Bij voorbaat dank voor uw antwoord. En moge de gunst van gezondheid en vrede met u zijn.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst danken wij u voor uw aandacht voor de gevoelens van moslim. En voor uw inspanningen om uit te vinden wat hen kan kwetsen, zodat u dit kan voorkómen. Wij zijn blij u te mogen voorzien van een gedetailleerd antwoord op uw vraag, in de hoop dat het de weg naar veel goeds voor u zal openen.

Tot de tekenen van de grootsheid van deze gezegende Shariecah (Islamitische wetgeving) behoort dat al het goeds erin is voorgeschreven, zowel het kleine als het grote. En er is niets slechts, klein of groot, of het heeft ons ervoor gewaarschuwd of het ons verboden. Het is in elk aspect perfect en volmaakt. Een feit dat veelal niet-moslims heeft verbaasd en verwonderd. In de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) zei één van de veelgodenaanbidders tegen de metgezel Salmaan al-Faarisie: “Jullie Profeet heeft jullie alles geleerd, zelfs hoe te ontlasten?” Salmaan zei hierop: “Ja, hij(vrede zij met hem) verbood ons om bij het urineren of ontlasten ons te wenden tot de Qiblah…”

(at-Tirmidhie en Moeslim)

De Islamitische wetgeving omvat een aantal regels en manieren die men moet volgen bij het doen van de behoefte. Dit zijn onder meer de volgende.

Tijdens het urineren of ontlasten niet richten tot de Qiblah. Dat is de richting waarin de moslims bidden, richting de Kacbah die door Ibraahiem (vrede zij met hem) in Mekka op Bevel van Allah was gebouwd. Dit uit respect voor de Qiblah en voor de symbolen en rituelen van Allah. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Als iemand zijn behoefte doet, laat hij zich dan niet wenden tot de Qiblah of er zijn rug toe te keren.”

(Moeslim)

Hij dient zijn geslachtsdeel niet met zijn rechterhand vast te houden tijdens het urineren. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Als iemand van jullie urineert, laat hem zijn geslachtsdeel dan niet in zijn rechterhand houden of zich reinigen met zijn rechterhand.”

(al-Boekhaarie)

Men dient onreinheden (na het toiletteren) niet met de rechterhand te verwijderen. Hiervoor dient de linkerhand te worden gebruikt. Dit op basis van de voorgaande overlevering. En ook omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als iemand van jullie zich afveegt (na het toiletteren), laat hem dit niet met zijn rechterhand doen.”

(al-Boekhaarie)

Hafsah, de vrouw van de Profeet, overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was zijn rechterhand te gebruiken om te eten, te drinken, de Woedoe’ (rituele wassing) te verrichten, zich aan te kleden en om zaken aan te nemen en te geven. En hij gebruikte zijn linkerhand voor andere zaken.

(Ahmad)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Als iemand van jullie zichzelf reinigt, dan dient hij zijn rechterhand niet te gebruiken. Hij dient zijn linkerhand hiervoor te gebruiken.”

(Ibn Maadjah)

Het behoort tot de Soennah om de behoefte zittend te doen, zo dicht mogelijk bij te grond. Dit omdat het meer verhult en de kans verkleint dat urine spat op het lichaam of kleding en het hierdoor onrein maakt. Als een persoon er zeker van is dit te voorkomen, dan is het toegestaan staand te urineren.

Een persoon dient zich uit het zicht van anderen te houden bij het doen van de behoeften. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gaf de voorkeur achter een heuvel in de grond of een dadelpalmtuin.

(Moeslim)

Als een persoon zich in een open ruimte bevindt en niets kan vinden dat hem kan afschermen als hij zijn behoefte wilt doen, dan dient hij zich ver van andere mensen af te zonderen. Al-Moeghierah ibn Shoecbah heeft gezegd: “Ik was met de Profeet (vrede zij met hem) op reis. Toen hij (vrede zij met hem) zijn behoefte wilde doen, zonderde hij zich af.”

(at-Tirmidhie)

cAbdoellaah ibn abie Qoeraad heeft gezegd: “Ik ging met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) naar een open plaats. Toen hij zijn behoefte wilde doen, zonderde hij zich af.”

(an-Nasaa’ie)

Een person dient zijn cAwrah (intieme delen) pas te ontbloten als hij dicht bij de grond is gehurkt. Dit verbergt meer. Anas heeft overgeleverd: “Toen de Profeet (vrede zij met hem) zijn behoefte wilde doen, hief hij zijn kleding niet totdat hij dicht bij de grond gehurkt zat.”

(at-Tirmidhie)

Als een persoon zich op een (modern) toilet bevindt, dan dient hij zijn kleding niet uit te trekken totdat de deur gesloten is en hij uit het zicht is van anderen. Met betrekking tot dit en het voorgaande punt, dient opgemerkt te worden dat het in sommige delen van de wereld de gewoonte is van veel mensen om staand te urineren in bijzijn van andere mensen op openbare toiletten en urinoirs. Dit is iets wat indruist tegen goede manieren, bescheidenheid en fatsoen. Bovendien is het afstotend. Hoe kan iemand zijn cAwrah (intieme delen) ontbloten? Iets wat Allah tussen de benen heeft geschapen om het verborgen te houden en heeft bevolen het te verbergen?

Dat het bedekt moet worden, is logisch voor de verstandige en beschaafde mensen van alle rassen. Principieel is het al fout om dit soort beschamende toiletten te bouwen waar men elkaar kan zien. Zelfs dieren hebben de gewoonte zichzelf van anderen af te zonderen als zij hun behoeften willen doen.

Verder behoort het volgens de Islamitische wetgeving en tot de goede manieren om bepaalde Adhkaar (gedenkingen) te citeren bij het betreden en verlaten van het toilet. Onze Profeet (vrede zij met hem) heeft ons geleerd om bij het betreden van het toilet te zeggen: Allaahoemma innie acoedhoe bika min al-Khoebthie wal-Khabaa’ith.” (“O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij u tegen de duivels en duivelinnen.”)

Als men het toilet verlaat, dient men te zeggen: “Ghoefraanak.” (“Ik vraag uw vergiffenis.”)

Hij dient erover te waken dat hij alle onreinheden verwijdert na het doen van de behoefte. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gewaarschuwd tegen onachtzaamheid bij het reinigen na het urineren, zeggende: “De meeste bestraffingen in het graf zullen zijn vanwege urine.”

(Ibn Maadjah)

Ibn cAbbaas heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) eens twee graven passeerde en zei: “Zij worden gefolterd maar niet voor een grote zonde. Eén van hen beschermde zichzelf niet tegen urine en de ander verspreidde roddels.”

(al-Boekhaarie)

Elke onreinheid dient minimaal drie keer weggewassen of weggeveegd te worden, anders een ander oneven aantal meer dan drie. Net zoveel als wat er nodig is om geheel ervan gereinigd te zijn. cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) gewoon was zijn achterste drie keer te wassen. Ibn cOmar (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Wij deden dit ook en vonden dit heilzaam en reinigend.”

(Ibn Maadjah)

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als iemand van jullie zichzelf reinigt (met stenen of iets soortgelijks), laat hij dit dan een oneven aantal keer doen.”

(Ahmad)

Men dient geen botten of (verharde) uitwerpselen te gebruiken om zichzelf te reinigen of om onreinheid mee weg te vegen. Daarentegen dient men papier, stenen, etc., te gebruiken. Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat hij gewoon was een vat te dragen voor de Profeet (vrede zij met hem) om de Woedoe’ te verrichten en zichzelf na het doen van de behoefte te reinigen. Terwijl hij hem volgde, vroeg de Profeet (vrede zij met hem): “Wie is daar?” Ik antwoordde: “Ik ben Aboe Hoerayrah.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Breng me enkele stenen, zodat ik me ermee kan reinigen. Maar breng me geen botten of uitwerpselen.” Hierop bracht ik hem enkele stenen en droeg ze in de zoom van mijn kleding, plaatste ze aan zijn zijde en vertrok. Toen hij klaar was, kwam ik terug en vroeg: “Wat is er tegen botten en uitwerpselen?” Waarop hij (vrede zij met hem) zei: “Het is het voedsel van de djinn.”

(al-Boekhaarie)

Een persoon dient niet te urineren in stilstaand water. Djaabir heeft namelijk overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) het eenieder verbood in stilstaand water te urineren.

(Moeslim)

Dit maakt namelijk het water onrein en het kan degene die het gebruikt schaden.

Een persoon dient niet te urineren langs de kant van de weg of op plaatsen waar de mensen schaduw zoeken. Omdat dit aanstootgevend is voor hen. Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:“Vrees de twee zaken die vervloeking brengen.” Men vroeg: “Wat zijn de twee zaken die vervloekingen veroorzaken, o Boodschapper van Allah?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Als een persoon zijn behoefte doet op de weg waar mensen lopen of op plaatsen waar zij schaduw zoeken.”

(Aboe Daawoed)

Men dient een persoon die zijn behoefte doet niet te begroeten, noch dient degene die zijn behoefte doet de ander te begroeten. Dit uit respect voor Allah door Zijn Naam niet op een onreine plaats uit te spreken.

Djaabir ibnoe cAbdillaah heeft overgeleverd dat een man eens de Profeet (vrede zij met hem) passeerde en begroette toen hij (vrede zij met hem) aan het urineren was. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei daarna: “Als je me in deze staat ziet, groet me dan niet. Als je dit doet, zal ik niet antwoorden.”

(Ibn Maadjah)

De meerderheid van de geleerden menen dat het Makroeh (afgeraden) is om onnodig te spreken op het toilet.

Dit zijn enkele regels en manieren die door de Islamitische wetgeving over deze zaak zijn voorgeschreven en die door elke persoon een aantal keer per dag worden herhaald. Als de Islamitische wetgeving (Shariecah) zoveel aandacht schenkt aan details van zo'n alledaagse zaak, wat denkt u dan dat het zegt over nog belangrijkere zaken? Kent u een andere religie of systeem in de wereld die zulke wetten heeft voortgebracht? Bij Allah, dit is genoeg om de perfectie en schoonheid te bewijzen en de noodzaak om het te volgen.

Wij vragen Allah ons en u de kracht te geven en ons allen te leiden naar de Waarheid. Moge Allah onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zegenen.

Sheikh Moehammad Saalih al-Moenaddjid