Het verschil tussen samenvoegen en inkorten van gebeden

77048
Vraag:
Wat is het verschil tussen het samenvoegen en inkorten van gebeden?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
1. Definitie
Het inkorten van gebeden betekent dat de gebeden die bestaan uit vier gebedseenheden – gedurende het reizen – worden verkort tot twee gebedseenheden.
Het samenvoegen van gebeden betekent dat twee gebeden – Dohr en cAsr of Magrib en cIshaa’ –samen worden verricht gedurende de tijd van het eerste of tweede gebed.
2. Islamitische wetgeving
De geleerden zijn het er unaniem over eens dat het de voorkeur verdient voor de reiziger om de gebeden in te korten. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) gedurende al zijn reizen gewoon was zijn gebeden in te korten en er geen authentieke overlevering is die erop wijst dat hij de gebeden volledig zou hebben verricht.
Ibn cOmar (moge Allah weltevreden met hem zijn) heeft gezegd: “Ik vergezelde de Boodschapper van Allah en hij verrichtte niet meer dan twee gebedseenheden gedurende het reizen. Hetzelfde gold voor Aboe Bakr, cOmar en cOethmaan (moge Allah weltevreden met hen zijn).
(al-Boekhaari)
De Hanafi wetschool is van mening dat het een verplichting is de gebeden in te korten. Echter, de correcte mening is die van de meerderheid. Die is van mening dat het inkorten van de gebeden een Soennah Moe’akkadah is (een sterk aanbevolen Soennah). Het is dus beter in te korten dan het gebed volledig te verrichten, maar het is niet verplicht.
(al-Idjmaac van Ibn ul-Mundhir 27, al-Moeghnie 1/382, al-Mawsoe’at ul-Fiqhiyyah 27/274)
Het samenvoegen van de gebeden staan sommige geleerden niet toe, behalve voor degene die op bedevaart gaat naar cArafah en Moezdalifah. Deze geleerden zijn van mening dat het niet toegestaan is gebeden samen te voegen, behalve op deze twee plaatsen. De correcte mening is echter die van de meerderheid van de geleerden. Deze luidt dat het toegestaan is de gebeden samen te voegen als hier een aanleiding voor is. Dit omdat het is bewezen dat de Profeet (vrede zij met hem) dit ook in andere plaatsen dan cArafah en Moezdalifah gedaan heeft.
3. Redenen die het toestaan gebeden samen te voegen of in te korten.
Er zijn meer redenen die het toestaan om gebeden samen te voegen dan om gebeden in te korten.
Het samenvoegen van de gebeden is toegestaan voor iedereen voor wie het te moeilijk is elk gebed op tijd te verrichten. Of men nu op reis is of niet. Voorbeelden zijn in geval van ziekte, in geval van regen, of indien men bezig is met werkzaamheden die men niet kan uitstellen om te bidden, zoals een student die een examen aflegt of een dokter die bezig is met een operatie.
Het inkorten van gebeden is uitsluitend toegestaan tijdens het reizen.
Sheich ul-Islam Ibn Taymiyyah (moge Allah genadig met hem zijn) zegt in “Madjmoec ul-Fataawaa”: “Alleen het reizen kan reden zijn voor het inkorten van de gebeden en het is niet toegestaan in situaties anders dan deze. Samenvoegen is daarentegen toegestaan op grond van noodzaak en behoefte. Dus als een persoon genoodzaakt is of hier behoefte aan heeft dan mag hij samenvoegen. Hij mag bijvoorbeeld samenvoegen als het regent, vanwege ziekte of iets soortgelijks en voor andere redenen. Dit met als doel om de gemeenschap ongemak te besparen.”
Sheich Ibn cOethaymien zegt in “al-Liqaa’aat ush-Sharciy” (60/11): “Het samenvoegen van gebeden biedt meer ruimte dan het inkorten.” Met andere woorden, er zijn meer redenen om samen te voegen dan om in te korten.”
En Allah weet het Best.
islamqa.com