Etiquette van intieme relaties

97642

Vraag:

De Islam leert ons alles. Bijvoorbeeld met betrekking tot het eten, kleden, etc. Is er ook een manier in de Soennah voor het hebben van geslachtsgemeenschap met de echtgenote?

Antwoord:

Ja, je hebt gelijk. De Islam leert ons alle zaken en geeft aan de mensheid goed onderricht over levensonderhoud, religie, leven en dood. Dit is de Religie van Allah, de Geprezene en Verhevene.

Intiem zijn in gehoorzaamheid aan Allah

Intieme relaties behoren tot de belangrijke zaken van het leven die de Islam heeft uitgelegd en waar het goed gedrag en regels voor voorschrijft. Dit om het te verheffen van het niveau van slechts lichamelijke lust.

De Islam verbindt het aan een goede intentie, smeekbede en goed gedrag. Zij verheft het tot het niveau van aanbidding, waarvoor de moslim beloond zal worden. Dit maakt de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) duidelijk. Imam Ibn ul-Qayyim schrijft in zijn boek Zaad ul-Macaad: “Wat betreft de intieme relaties heeft de Profeet (vrede zij met hem) de meest perfecte leiding hierin gegeven, waarin gezondheid gewaarborgd wordt en mensen plezier en genot ondervinden. Ook vervult dit het doel waarvoor het geschapen is. Seksuele gemeenschap is geschapen voor drie fundamentele doelen:

1. Het behoud en vermeerderen van het menselijk ras, totdat zij het aantal zielen bereiken waarvan Allah heeft voorbeschikt dat zij voor deze wereld bestemd zijn;

2. Het uitstoten van zaad die schadelijk kan zijn voor het lichaam als het hierin blijft.

3. Het vervullen van lichamelijke verlangens en plezier.

De beste artsen suggereren dat seksuele gemeenschap een middel is voor het behoud van een goede gezondheid.”

(at-Tibb un-Nabawie; blz. 249)

Ook zei hij (moge Allah genadig met hem zijn): “Tot de voordelen behoort dat het helpt de blik neer te slaan, het zelfcontrole brengt en in staat stelt weg te blijven van verboden zaken. Voor de vrouw bereikt het hetzelfde. Het brengt profijt voor de man met betrekking tot deze wereld en het Hiernamaals en het brengt ook profijt voor de vrouw. Daarom zei de Profeet (vrede zij met hem): “O jonge mannen, degene onder jullie die het zich kan veroorloven, laat hem trouwen. Want het helpt in het neerslaan van de blikken en het bewaken van de kuisheid. En wie dit zich niet kan veroorloven, laat hem dan vasten. Want het is een bescherming voor hem.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)
(at-Tibb un-Nabawie; blz. 251)

Tot de belangrijkste zaken waar aandacht aan besteed moet worden bij het aangaan van intieme relaties, is dat je een oprechte intentie hebt om dit slechts omwille van Allah te doen. Ter bescherming van jezelf en je echtgenote (van verboden zaken) en het vermeerderen van het aantal moslims. Je dient te weten dan je voor deze daad ook beloond wordt, naast het ondervinden van direct plezier en genot hiervan.

Aboe Dharr heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “In de seksuele gemeenschap van jullie is er beloning.” (dus als iemand gemeenschap heeft met zijn echtgenote). Zij vroegen: “O Boodschapper van Allah, als één van ons zijn verlangens vervult, zal hij hier dan beloning voor krijgen?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Zien jullie niet dat als iemand dit op een verboden manier zou doen, hij dan zondig zal zijn? Als iemand het dus op een toegestane manier doet, zal hij worden beloond.”

(Moeslim)

Dit is een grote gunst van Allah aan deze gezegende gemeenschap. Alle lof zij Allah die ons hiertoe heeft laten behoren.

De gepaste manier van geslachtsgemeenschap

Geslachtsgemeenschap wordt voorafgegaan met vriendelijke woorden, geflirt en gekus. Als een man geslachtsgemeenschap met zijn vrouw heeft, zou hij moeten zeggen: “Bismillaah, Allaahoemma djannibnash-Shaytaana, wa djannibish-Shaytaana maa razaqtanaa.” (In de Naam van Allah. O Allah, laat de duivel aan ons voorbij gaan en laat de duivel aan datgene waarmee U ons voorziet voorbij gaan). De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als het dan voor hen voorgeschreven is dat hieruit een kind zal voortkomen, dan zal de duivel het niet kunnen schaden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het is toegestaan voor de echtgenoot om gemeenschap met zijn vrouw te hebben op de manier die hij wenst, zolang dit maar vaginaal gebeurt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Jullie vrouwen zijn (als) een akker voor jullie, dus benader jullie akker hoe jullie wensen.”

(Soerat al-Baqarah: 223)

Het is voor de echtgenoot onder geen enkele voorwaarde toegestaan om anale seks met zijn vrouw te hebben. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Jullie vrouwen zijn (als) een akker voor jullie, dus benader jullie akker hoe jullie wensen.”

(Soerat al-Baqarah: 223)

Het is bekend dat de plek van bevruchting de vagina is. Het is de plaats waaruit het kind komt. Ibn cOeday heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vervloekt is degene die vrouwen van achter benaderen (d.w.z. voor anale seks).”

(Ibn cOeday; boekdeel 1, blz. 211;
authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie in Aadaab uz-Zafaaf; blz. 105)

Dit omdat het indruist tegen de gezonde menselijke natuur.

De wassing

Verder, als een man geslachtsgemeenschap heeft met zijn echtgenote en haar een tweede keer wil benaderen, dan dient hij de Woedoe’ (kleine wassing) te verrichten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Als één van jullie gemeenschap heeft met zijn echtgenote en dit hierna wilt herhalen, laat hem dan de Woedoe’ ertussen verrichten. Het geeft namelijk meer energie voor de tweede keer.”

(Moeslim)

Het verrichten van de kleine wassing tussendoor is Moestahab (aanbevolen) en niet Waadjib (verplicht). Als men in staat is Ghoesl (grote wassing) ertussen te verrichten, dan is dit beter. Dit op basis van de overlevering van Aboe Raafic die verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) op één dag langs al zijn vrouwen ging en de Ghoesl verrichtte in het huis van die en die. Hij (Aboe Raafic) overleverde: “Ik vroeg hem: “O Boodschapper van Allah, waarom verrichtte u niet één Ghoesl?” Hij antwoordde: “Dit is reiner, beter en puurder.”

(Aboe Daawoed en an-Nasaa’ie)

Eén of beide echtgenoten zijn verplicht om de Ghoesl (grote wassing) te verrichten in de volgende situaties:

1. Als de “twee geslachtsdelen elkaar ontmoeten. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als de geslachtsdelen elkaar treffen (in een andere overlevering: “elkaar raken”), dan is Ghoesl verplicht.”

(Moeslim en Ahmad)

Deze Ghoesl is verplicht, ongeacht of er ejaculatie plaatsvindt. Het raken van de geslachtsdelen betekent dat het topje van het mannelijke geslachtsdeel de vagina binnendringt. Dus het aanraken alleen is niet voldoende.

2. Zaadlozing. Ook al raken de geslachtsdelen elkaar niet. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Water is voor water” (d.w.z. water van Ghoesl is noodzakelijk als de mannelijke zaad wordt geëjaculeerd).

(Moeslim)

Al-Baghawie zegt: “Ghoesl voor Djanaabah (grote staat van onreinheid na geslachtsgemeenschap) is Waadjib (verplicht) in één van de volgende twee situaties: Als het topje van het mannelijke geslachtsdeel de vagina binnendringt of als er vloeiend water (vocht) wordt uitgescheiden door de man of de vrouw.”

(Sharh us-Soennah; boekdeel 2, blz. 9)

Het is toegestaan voor de echtgenoot en echtgenote de Ghoesl samen op één plaats te verrichten. Ook al zien ze elkaars intieme lichaamsdelen. Dit vanwege de overlevering van cAa’ishah die zei: “De Profeet (vrede zij met hem) en ik waren om gewoon de Ghoesl samen te verrichten uit één bak tussen hem en mij. Om de beurt plaatsten wij onze handen in de bak en hij pakte meer dan ik, tot ik zei: “Laat wat voor mij, laat wat voor mij.” Zij zei dat zij beiden Djoenoeb waren (d.w.z. een staat waarbij de grote wassing vereist is).

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het is toegestaan voor een persoon die de Ghoesl moet verrichten om te slapen en de Ghoesl uit te stellen tot voor de tijd van het gebed. Maar het is zeker Moestahab (aanbevolen) voor hem om de Woedoe’ te verrichten voor het slapen. Dit vanwege de overlevering van cOmar die verhaalde dat hij de Profeet (vrede zij met hem) vroeg: “Kan iemand van ons slapen als hij Djoenoeb is?” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “Ja, maar laat hem de Woedoe’ verrichten als hij wenst.”

(Ibn Hibbaan)

Geslachtsgemeenschap tijdens menstruatie

Het is verboden om geslachtsgemeenschap met een vrouw te hebben als zij menstruerende is. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Zij vragen jou over de menstruatie. Zeg: “Het is onrein, blijf daarom tijdens de menstruatie weg van de vrouwen en benader hen niet(voor geslachtsgemeenschap), totdat zij rein zijn geworden. En wanneer zij zichzelf hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah dat voor jullie heeft bepaald.” Waarlijk, Allah houdt van degenen die (veelvuldig) berouw tonen en hij houdt van degenen die zichzelf reinigen.”

(Soerat al-Baqarah: 222)

De persoon die geslachtsgemeenschap heeft gehad met zijn vrouw terwijl zij menstruerende is, dient (als boetedoening) een dinar (gouden muntstuk) of een halve dinar aan liefdadigheid weg te geven. Dit zoals is overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem) die dit een man verplichtte toen hij bij hem kwam en hierover vroeg. Dit is overgeleverd door de auteurs van as-Soenan en als authentiek geclassificeerd door Sheikh al-Albaanie in Aadaab uz-Zafaaf (blz. 122). Maar het is toegestaan voor de echtgenoot om van zijn menstruerende vrouw te genieten zonder geslachtsgemeenschap te hebben. Dit vanwege de overlevering van cAa’ishah die zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vertelde één van ons, die menstrueerde, om een doek om haar middel te dragen, daarna zou haar echtgenoot met haar liggen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Coïtus interruptus

Het is toegestaan voor de echtgenoot om coïtus interruptus te verrichten als hij geen kind wilt. Zo is het ook toegestaan een condoom te gebruiken. Dit als zijn vrouw hiervoor toestemming geeft, omdat zij het recht heeft op genot en op kinderen. Het bewijs hiervoor is de overlevering van Djaabir ibnoe cAbdillaah die zei: “We waren gewoon coïtus interruptus toe te passen gedurende het leven van de Profeet (vrede zij met hem). Dit kwam de Profeet (vrede zij met hem) ter ore maar (hij) verbood het ons niet.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Maar het is om meerdere redenen beter niets van dit te doen. Alleen al vanwege het feit dat het de vrouw genot ontneemt en vermindert, en dat het één van de doelen van het huwelijk laat vallen. Namelijk het vergroten van het nageslacht, zoals eerder vermeld.

Bedgeheimen

Het is voor beide echtgenoten verboden de geheimen tussen hen en hun persoonlijke huwelijksleven te verspreiden. Dit is zeker één van de slechtste zaken. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Tot de slechte mensen tegenover Allah op de Dag der Opstanding, zal een man behoren die tot zijn vrouw komt en gemeenschap met haar heeft, en daarna haar geheimen doorvertelt.”

(Moeslim)

Het is van Asmaa’ bint Yazied overgeleverd dat zij met de Profeet (vrede zij met hem) was en dat er mannen en vrouwen met hem zaten. De Profeet (vrede zij met hem) vroeg: “Is er een man die vertelt wat hij met zijn echtgenote heeft gedaan? Is er een vrouw die anderen vertelt wat zij met haar echtgenoot heeft gedaan?” De mensen bleven stil en antwoordden niet. Ik (Asmaa’) zei: “Ja, bij Allah, o Boodschapper van Allah. Zij (vrouwen) doen dit, en zij (mannen) doen dat.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Doe dit niet. Dit is alsof een mannelijke duivel een vrouwelijke duivel elkaar op de (openbare) weg treffen en gemeenschap hebben met elkaar, terwijl de mensen toekijken.”

(Aboe Daawoed;
Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Aadaab uz-Zafaaf; blz. 143)

Dit is wat wij kunnen vermelden over de etiquette van geslachtsgemeenschap. Alle lof zij Allah Die ons heeft geleid naar deze grootse religie met haar sublieme omgangsvormen. Alle lof zij Allah Die ons het beste toont van deze wereld en het Hiernamaals. En moge zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid