Hoofdstuk 1: De Hadj als groot leerinstituut

5658

Er bestaat geen twijfel dat de Hadj één van de beste daden van aanbidding is. Ook behoort het tot de meest geweldige manieren waarmee een moslim toenadering zoekt tot zijn Heer. Het is één van de daden van aanbidding die Allah verplicht heeft gesteld. Hij heeft het tot één van de vijf zuilen gemaakt waarop de Islam, de rechtvaardige religie, rust.

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) legt dit in een authentieke overlevering uit, en zegt: “De Islam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het onderhouden van het gebed, het betalen van de Zakaat, het vasten in (de maand) Ramadan en het verrichten van de Hadj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka).

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De verplichting van de Hadj is door hem (vrede zij met hem) in verschillende overleveringen aangetoond waarin hij zijn gemeenschap aanmoedigt de Hadj te verrichten en hen aanspoort deze grootse daad van gehoorzaamheid na te komen. Hij (vrede zij met hem) heeft de geweldige en overvloedige beloning benoemd, alsmede de vergeving van zonden waarvan men profiteert dankzij de Hadj.

De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen ʿAmr ibn ul-ʿAas (moge Allah tevreden met hem zijn) toen hij moslim werd: “Weet je niet dat het accepteren van de Islam datgene dat ervoor heeft plaatsgevonden wist, de Hidjrah (emigratie) datgene dat ervoor heeft plaatsgevonden wist en de Hadj datgene dat ervoor heeft plaatsgevonden wist?”

(Moeslim)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die de Hadj verricht, geen gemeenschap heeft en Allah niet ongehoorzaam is, keert vrij van zonden terug. Net zoals de dag waarop zijn moeder hem baarde.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook heeft Aboe Hoerayrah overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Van ʿOemrah tot ʿOemrah geldt als vergiffenis voor wat er tussen is geweest. En de beloning voor een volmaakte Hadj is niets anders dan het Paradijs.”

(Moeslim)

De Boodschapper (vrede zij met hem) heeft samen met de mensen de Hadj in het 10e jaar na de profetische emigratie (Hidjrah) verricht. Hiermee gaf hij een praktisch voorbeeld aan zijn gemeenschap hoe men deze grootse verplichting moet verrichten. Ook spoorde hij hen aan om alles dat van hem afkomstig is aan daden en woorden te leren en zei: “Neem jullie Hadjrituelen van mij. Wellicht zal ik jullie na dit jaar niet meer ontmoeten.”

(Moeslim)

Dit wordt de Haddjat ul-Wadaaʿ (afscheidsbedevaart) genoemd. Tijdens deze (bedevaart) werden de volgende Woorden van Allah, de Verhevene, aan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) geopenbaard (interpretatie van de betekenis):

“Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de Islam voor jullie uitgekozen als godsdienst.”

(Soerat al-Maa’idah: 3)

Het is voor elke moslim verplicht om deze grootse daad van gehoorzaamheid te verrichten, zichzelf in te spannen en te streven om de gehele leiding van de Profeet (vrede zij met hem) aangaande de Hadj te leren en hoe de rituelen te verrichten. Dit door de methodologie van de Profeet (vrede zij met hem) te volgen.

Ook is het verplicht om zijn pad te bewandelen en zijn manier te volgen, zodat men de rituelen van de Profeet (vrede zij met hem) leert en een volwaardige en vervolmaakte Hadj kan verrichten. Er is namelijk geen manier om deze daad of een andere daad van gehoorzaamheid perfect uit te voeren, behalve door het volgen van de gebruiken van de edele Boodschapper (vrede zij met hem) en hierop door te gaan volgens zijn Profetische methodologie.

Er bestaat geen twijfel dat tijdens deze gezegende daden de ziel van elk moslimindividu opgewekt raakt, waarbij hij het verlangen heeft deze grootse daad van aanbidding te verrichten. Hierbij verlangt hij om dit belangrijke ritueel na te komen. En houdt hij ervan om het eeuwenoude Huis van Allah te zien. Dit begint al als de moslim zich toeschrijft aan de religie van de Islam. En dit blijft zolang zijn ziel zich in zijn lichaam bevindt.

Eén van de eerste verplichtingen van de Islam waarop de aandacht van een in de Islam geboren kind wordt gevestigd, is dat één van de vijf zuilen het verrichten van de Hadj naar het Huis van Allah is.

Als een ongelovige de Islam accepteert, getuigt hij dat niets en niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed (vrede zij met hem) de dienaar en Boodschapper is van Allah. Eén van de eerste verplichtingen die dan tot hem komen, na de twee getuigenissen, zijn de overige zuilen, namelijk: het verrichten van het gebed, het geven van de Zakaat, het vasten van de Ramadan en de Hadj naar het Huis van Allah.

De eerste zuil na de twee getuigenissen is het verrichten van de vijf gebeden. Allah heeft dit Zijn dienaren elke dag en nacht verplicht gesteld. En Hij heeft het wenden richting het huis van Allah, al-Haraam, een voorwaarde gemaakt voor de correctheid van het gebed. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorzeker, Wij hebben gezien hoe jouw gezicht zich tot de hemel wendde. Daarom wenden wij jou naar een Qiblah die jou welgevallig is. Wend jouw gezicht richting al-Masdjid ul-Haraam (de gewijde moskee in Mekka). En waar jullie je ook bevinden, wend jullie gezichten in die richting.”

(Soerat al-Baqarah: 144)

De band tussen de moslim en het Huis van Allah (al-Masdjid ul-Haraam), blijft continu gedurende elke dag en nacht. Hij wendt zich hiertoe in elk gebed dat hij verricht, verplicht of vrijwillig, als hij hiertoe in staat is. En zo ook tijdens de smeekbede1.

Deze versterkte band wordt verkregen door de connectie van het hart van de moslim met het Huis van zijn Heer. Deze voortdurende gang leidt de moslim ongetwijfeld tot een brandend verlangen om zichzelf richting het Oude Huis te begeven en zijn ogen te verblijden door ernaar te kijken, en de Hadj te verrichten die Allah hem verplicht heeft gesteld. Als de moslim hiertoe in staat is. Als een moslim namelijk de middelen heeft de Hadj te verrichten, dan dient hij zich te haasten in het uitvoeren van deze verplichting. Dit met een verlangen het Huis te aanschouwen waarnaar hij zich in al zijn gebeden toe wendt (interpretatie van de betekenis):

“Daarin zijn duidelijke tekenen (zoals): de standplaats van Ibraahiem.”

(Soerat Aali ʿImraan: 97)

Daarom is het voor jou verplicht om het prijzen van Allah te vermeerderen. Dit vanwege Zijn grootse Gunst aan jou door je de mogelijkheid te geven deze daad van gehoorzaamheid te verrichten, jouw aankomst om deze aanbidding uit te voeren en de eer om het oude Huis van Allah te zien dat de Qiblah is voor de moslims op aarde van het oosten tot het westen.

Je dient jezelf in te spannen om de daden van de Hadj op de beste manier uit te voeren inclusief alle voorwaarden. Zonder overtreding of tekortkoming. En zonder onachtzaamheid of buitensporigheid. Doch volgens de leiding, deugdzaam en op het rechte pad, en hierbij de edele Boodschapper (vrede zij met hem) volgend.

Met je daden dien je de Tevredenheid van je Heer te zoeken, Zijn Beloning en Vergiffenis voor je zonden. En vervolgens na deze gezegende reis terug te keren naar je land waarbij de zonden zijn vergeven en je offer en goede daden zijn geaccepteerd. Met een nieuw goed leven vol Iemaan en Taqwa. Vol met goedheid en standvastigheid, en getooid met gretigheid om je in te spannen in gehoorzaamheid aan Allah.

De Hadj is zeker een grote kans om je provisie voor het Hiernamaals te vermeerderen middels berouw tegenover Allah, het veelvuldig naar Hem keren, dichter bij Hem komen in gehoorzaamheid en het zoeken van Zijn Tevredenheid. Dit bereik je door het uitvoeren van de rituelen gedurende de Hadj.

De bedevaartganger heeft veel mogelijkheden om profijtvolle lessen, ontroerende vermaningen, belangrijke voordelen en waardevolle vruchten in ʿAqiedah (geloofsleer), aanbidding en gedragingen te verkrijgen. Te beginnen bij de allereerste daad van de Hadj die de dienaren uitvoeren bij de Mieqaat2 totdat zij als de bedevaartgangers afscheid nemen van het Huis van Allah. Het is zeker een geweldige school om te leren, en het verkrijgen van (meer) Iemaan, waarvoor de godvrezende gelovigen zal slagen. Zij krijgen te maken met grote voordelen van hun Hadj, diverse lessen en aangrijpende preken waarmee de harten leven wordt gegeven en de Iemaan wordt versterkt. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En verkondig de hadj aan de mensen, waarna zij lopend en op elke kameel vanuit alle verre plaatsen naar jou toe zullen komen (om de hadj te verrichten). Zodat zij getuigen zullen zijn van de voordelen (daarvan) voor hen.”

(Soerat al-Haddj: 27-28)

De voordelen van de Hadj kunnen niet geteld worden en de voortreffelijkheden kunnen niet grondig worden onderzocht. Noch kunnen de profijtvolle momenten en lessen compleet worden beschreven. We zullen in deze verhandeling geregeld stilstaan om een aantal waardevolle lessen, en grote voordelen van het verrichten van de Hadj naar het Huis van Allah, te onderzoeken. En alle Macht ligt slechts bij Allah.

Sheikh ʿAbdoer-Razzaaq ibn ʿAbdoel-Moehsin al-Badr
(Doeroes ʿAqiedah Moestafaadatoen min al-Haddj)

1.     Zie het boek “al-Hadj, de voortreffelijkheid & oordelen” van Sheikh ʿAbdoel-Moehsin al-Badr in de verzameling “Qabs min Haddi il-Islaam”, blz. 128-133).

2.     Eén van de verschillende plaatsen die de Profeet (vrede zij met hem) voor de mensen heeft aangewezen als vertrekpunt van Ihraam, als zij de intentie hebben om Hadj of ʿOemrah te verrichten.

<< Voorwoord                                                                                                   Hoofdstuk 2 >>>