86: Soerat at-Taariq

11487

Beluisteren

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Bij de hemel en de doorlichtende ster.

En wat weet jij over de doorlichtende ster?

De allesverlichtende ster.

Waarlijk, er is geen ziel of erover is een bewaarder aangesteld.

Laat de mens toch nadenken over waaruit hij geschapen is.

Hij is geschapen uit vloeiend water.

Dat voortvloeit uit de lendenen en de ribben.

Waarlijk, Hij is zeker in staat om hem te doen terugkeren.

Op de Dag dat de geheimen (van het hart) onthuld worden.

Voor hem is er dan geen kracht noch een helper.

Bij de hemel met zijn regen.

En bij de aarde met haar splijting.

Waarlijk, Hij (de Koran) is zeker een onderscheidend Woord.

En het is geen scherts.

Waarlijk, zij beramen list na list.

En Ik beraam plan na plan.

Dus, geef de ongelovigen uitstel, geef hun even uitstel.

Uitleg

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): "Bij de hemel en de doorlichtende ster. En wat weet jij over de doorlichtende ster? De allesverlichtende ster." Hij spreekt van een allesverlichtende ster, omdat dit licht alles wat zijn pad doorkruist doorboort om uiteindelijk de aarde te verlichten.

Het antwoord op de vraag waarom Allah bij de allesverlichtende ster zweert is te vinden in het volgende vers: "Waarlijk, er is geen ziel of erover is een bewaarder aangesteld." Een bewaarder die als opdracht heeft alle goede en slechte daden van een dienaar vast te leggen. Datgene wat door deze bewaarder wordt vastgelegd zal uiteindelijk ook beloond worden.

'Laat de mens toch nadenken over waaruit hij geschapen is.' En laat hem nadenken over zijn ontstaan. Want hij is het product van 'vloeiend water', dat afkomstig is zowel uit de man als de vrouw.

Als Allah in staat is om van vocht een mens te maken, dan is Hij 'zeker in staat om hem te doen terugkeren' na zijn dood. Om hem uiteindelijk ter verantwoording te roepen voor zijn daden.

'Op de Dag dat de geheimen (van het hart) onthuld worden' en aan de gezichten valt af te lezen of iemand goed of slecht is geweest. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"Op die Dag zullen er gezichten zijn die wit kleuren en zullen er gezichten zijn die zwart kleuren." (Soerat Aali cImraan: 106)

In dit wereldse leven zijn er vele zaken die verborgen blijven voor de mensen, maar op de Dag des Oordeels zullen de goede daden van de weldoeners en de slechte daden van de boosdoeners blootgegeven worden.

'Voor hem is er dan geen kracht' waarmee hij zichzelf kan verdedigen, 'noch een helper' van buitenaf die hem te hulp zal schieten.

Vervolgens zweert Allah, de Verhevene, andermaal om daarmee de authenticiteit van de Koran aan te geven, zeggende (interpretatie van de betekenis): "Bij de hemel met zijn regen. En bij de aarde met haar splijting." Hij zweert bij de hemel met zijn regen en de aarde die opensplijt waarna planten ontspruiten. Dit stelt de mensen en dieren in staat om te overleven. Ook zal de aarde uiteindelijk opensplijten waarna de doden uit de grond zullen herrijzen.

'Waarlijk, Hij (de Koran) is zeker een onderscheidend Woord.' Oftewel de Koran is de overduidelijke Waarheid.

'En het is geen scherts.' Het is niet iets onbetekenends bedoeld voor speels vermaak. Het is een Woord dat onderscheid maakt tussen de verschillende groepen, uitlatingen en disputen.

'Waarlijk, zij beramen list na list.' Hier wordt gedoeld op degenen die de Profeet (vrede zij met hem) en de Koran verloochenden. Zij beraamden hun plannen om de valsheid te ondersteunen en de Waarheid aan te vechten.

'En Ik (Allah) beraam plan na plan.' Om dan weer de Waarheid te doen zegevieren, in weerzin van de ongelovigen en om hun plannen te doen uitlopen op een mislukking. Nooit zal de nietsbetekenende sterveling in staat zijn om het op te nemen tegen de Almachtige, de Alwetende.

'Dus, geef de ongelovigen uitstel, geef hun even uitstel.' Zij zullen, zodra de Bestraffing hen overvalt, te weten komen dat zij verdoemd zijn.