98: Soerat al-Bayyinah

9979

Beluisteren

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

De ongelovigen onder de mensen van het Boek en de veelgodenaanbidders zullen geen

afstand nemen totdat het duidelijke bewijs tot hen komt.

Een Boodschapper van Allah die reine bladen reciteert.

Daarin zijn rechtschapen Boeken opgenomen.

En de mensen aan wie het Boek is gegeven splitsten niet op pas nadat het duidelijke bewijs

tot hen was gekomen.

En zij werden slechts bevolen Allah met oprechtheid te aanbidden,

Hoenafaa’ (met zuivere monotheïsme).

En om het gebed te onderhouden.

En om de Zakaah (armenbelasting) te geven.

En dat is de rechtschapen godsdienst.

Waarlijk, degenen die ongelovig zijn onder de mensen van het Boek en de

veelgodenaanbidders zullen in het Vuur van de Hel eeuwig verblijven.

Zij zijn de meest slechte onder de schepselen.

Waarlijk, degenen die geloven en goede daden verrichten,

zij zijn de besten onder de schepselen.

De beloning die hen te wachten staat bij hun Heer zijn de Tuinen van cAdn, waaronder

rivieren stromen.

Zij zullen daarin eeuwig verblijven, voor altijd.

Allah is tevreden met hen en zij zijn tevreden met Hem.

Dit is voor degene die zijn Heer vreest.

Uitleg

Allah zegt dat de mensen van het Boek: de Joden en de Christenen, en de veelgodenaabidders die van alle windstreken afkomstig zijn geen afstand zullen doen van hun ongeloof en afdwaling waarin zijn verkeren. En het verstrekken van de tijd doet hen slechts verharden in hun ongeloof, totdat het duidelijke bewijs en de zonneklare tekenen tot hen zijn gekomen. Daarna legt Allah, de Verhevene, uit wat dit duidelijke bewijs is: namelijk een Boodschapper van Allah die de mensen uitnodigt naar de waarheid en gestuurd is met een Boek dat hij hen reciteert, opdat hij hen de wijsheid leert, hen reinigt en hen leidt uit de duisternis naar het licht. Dit is de reden waarom Hij zegt: “Een Boodschapper van Allah die reine bladen reciteert.” Met andere woorden bladen die beschermd zijn tegen de shayaatien. Slechts reine schepselen raken deze aan, want de woorden die daarin zijn vernoemd, verkeren in de hoogste staat van verhevenheid. Daarom wordt er gezegd: “Daarin zijn rechtschapen Boeken opgenomen.” Dit verwijst naar de waarachtige berichten en de rechtvaardige voorschriften die daarin zijn opgenomen en leiden naar de waarheid en het Rechte Pad.

Als dit duidelijke bewijs tot hen is gekomen, dan zal onderscheid gemaakt worden tussen degene die werkelijk op zoek is naar de waarheid en degene die niet zoekende is. Vernietigd zijn degenen die zich niet laat vermanen en een zaligmakend leven komt toe aan degenen die zich wel laten vermanen, dit allemaal nadat het duidelijke bewijs tot hen is gekomen.

Als de mensen van het Boek niet zullen geloven in deze Boodschapper (vrede zij met hem) en zich niet houden aan de wetten waarmee hij is gekomen, dan is dit niet het gevolg van hun afdwaling en hardnekkigheid, want zij raakten pas verdeeld, verspreid en vielen uiteen in groepen, “nadat het duidelijke bewijs tot hen was gekomen.” Terwijl dit juist zou moeten leiden tot eensgezindheid en samenkomst.

Vanwege hun onzuivere intenties deed de leiding hen slechts nog meer afdwalen en deed de Basierah (inzicht) hen slechts nog meer verblinden. Dit terwijl alle Boeken met één en dezelfde boodschap en geloof zijn gekomen.

Hen werd net als in de voorgaande boeken slechts bevolen om Allah met oprechtheid te aanbidden. Dit wil zeggen dat zij met al hun innerlijke en uiterlijke daden niets anders wensen dan het Aangezicht van Allah.

“Hoenafaa” (met zuivere monotheïsme) betekent dat zij zich afwenden van alle geloofsovertuigingen die in strijd zijn met het geloof van de Tawhied (eenheid van Allah). Allah noemt in het bijzonder het gebed en de zakaah vanwege hun achtenswaardigheid en het feit dat het nakomen van deze twee vormen van aanbidding gelijk staat aan het nakomen van alle Islamitische regels.

“En dat is de rechtschapen godsdienst.” Hier wordt verwezen naar de Tawhied en Ikhlaas (toewijding) die staan voor de rechtschapen godsdienst en leiden tot het Paradijs. Wat betreft alle andere wegen, deze leiden allen naar het Hellevuur.

Vervolgens noemt Allah de bestraffing die de ongelovigen te wachten staat nadat het duidelijke bewijs tot hen is gekomen. Allah zegt (interpretatie van betekenis): “Waarlijk, degenen die ongelovig zijn onder de mensen van het Boek en de veelgodenaanbidders zullen in het Vuur van de Hel eeuwig verblijven.” De bestraffing zal hen omringen, afschuwelijk zijn, niet ophouden en er zal voor hen geen hoop zijn.

“Zij zijn de meest slechte onder de schepselen,” omdat zij de waarheid kenden maar deze lieten voor wat het was, daarmee verloren zij het wereldse leven en het Hiernamaals.

“Waarlijk, degenen die geloven en goede daden verrichten, zij zijn de besten onder de schepselen,” omdat zij kennis opdeden over Allah en Hem aanbaden. Daarmee verdienden zij het om in aanmerking te komen voor de genietingen van het wereldse leven en het Hiernamaals.

“De beloning die hen te wachten staat bij hun Heer zijn de Tuinen van cAdn,” Daarin zullen zij eeuwig verblijven. Zij hoeven niet weg te gaan, te vertrekken of te streven naar iets beters.

“Waaronder rivieren stromen. Zij zullen daarin eeuwig verblijven, voor altijd. Allah is tevreden met hen en zij zijn tevreden met Hem.” Allah is tevreden met hen vanwege alle daden die zij hebben verricht omwille van Zijn welbehagen. Zij zijn tevreden met Allah vanwege alles wat Hij voor hen heeft klaargemaakt aan zaligheden en beloningen.

“Dit is voor degene die zijn Heer vreest.” De goede beloning komt toe aan degene die zijn Heer vreest en als gevolg daarvan zichzelf onthoudt van het plegen van zonden en de verplichtingen van Allah nakomt.