kwestie 13 : Het overdrijven in het prijzen van de geleerden en de rechtgeaarde personen

8343

Allah zegt wat als volgt kan worden vertaald:

“O mensen van het Boek! Overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niets anders over Allah dan de waarheid.” (Soerat an-Nisaa’: 171)

Uitleg

Het overdrijven in het prijzen van een persoon is een ernstige zaak. In de Islam is het immers niet toegestaan om aan profeten en rechtgeaarde personen kenmerken van goddelijkheid toe te schrijven. De mensen van de Djaahiliyyah (tijd van onwetendheid) overdreven in het prijzen van personen en maakten hen tot deelgenoten van Allah. Zoals de joden dit deden met de profeet cOezayr (Ezra), zij zeiden: “Hij is de zoon van Allah.” En de christenen deden dit met cIsa ibnoe Mariam, ook zij zeiden dat hij de zoon van Allah was. En het volk van Noeh (Noach) overdreef in het prijzen van hun rechtgeaarde personen. Zij maakten beelden van hen, waarna zij naar verloop van tijd deze begonnen te aanbidden. Zij zeiden wat als vertaald kan worden:

“Laat jullie goden niet in de steek. En laat Wadd en Soewac en Yaghoeth en Yacoeq en Nassr niet in de steek.” (Soerat Noeh: 23)

Dit verschijnsel is nog steeds bekend bij de moeshrikoen (veelgodenaanbidders) tot op heden. Zij overdrijven nog steeds in het prijzen van hun overleden rechtgeaarde personen, bezoeken hun graftomben, zij maken offers voor hen, vragen hen om hulp en richten hun smeekbeden tot hen.

Het overdrijven in het prijzen van een persoon leidt tot Shirk (veelgodendom), daarom zei de Profeet (vrede zij met hem): “Overdrijf niet in het verheerlijken van mij, zoals de christenen overdreven in het verheerlijken van Ibn Mariam. Voorwaar ik ben slechts een dienaar. Zeg dus: “De dienaar van Allah en Zijn Boodschapper.” (al-Boechari)

Wel is het gepast om de achtenswaardigheid van de profeten, rechtgeaarde personen en geleerden te erkennen, maar het is niet toegestaan om hierin te overdrijven. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“O mensen van het Boek, overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niets anders over Allah dan de waarheid. Voorwaar de Messias, cIsa bin Mariam, is slechts een Boodschapper van Allah en Zijn woord dat hij aan Mariam zond en een ziel van Hem afkomstig (die door Djibriel, vrede zij met hem, werd ingeblazen op bevel van Allah). Gelooft dus in Allah en Zijn Boodschappers en zeg niet: ,,(Allah is één van de) drie.” (Soerat an-Nisaa’: 171)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Pas op voor het overdrijven in het geloof. Voorwaar, het is slechts het overdrijven in het geloof geweest waardoor degenen voor jullie ten onder gingen.” (an-Nasaa’ie)

Het overdrijven in het prijzen van de geleerden en rechtgeaarde personen heeft sommigen zelfs ertoe gebracht om alles te accepteren wat deze geleerden zeggen, zelfs als zij zaken die door Allah verboden zijn verklaard weer halaal maken.

Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Zij hebben hun schriftgeleerden en monniken tot deelgenoten van Allahgemaakt.” (Soerat at-Tauwbah: 31)