De behoefte naar Allah ten tijde van tegenspoed – Deel 2

1

Het vierde fundament: Het in acht nemen van de voorgeschreven middelen

De dienaar dient voorgeschreven middelen in acht te nemen. Allah, de Meest Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En stort julliezelf niet in de ondergang en doe goed. Waarlijk, Allah houdt van de weldoeners.

(Soerat al-Baqarah: 195)

Daarnaast heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Laat een zieke persoon niet bij een gezonde persoon komen.” Ook heeft hij gezegd: “Loop weg voor een leproos, zoals je wegloopt voor een leeuw.”

De dienaar dient dus de nodige preventiemiddelen in acht te nemen, indien hij vreest om getroffen te worden door een ziekte.

Het vijfde fundament: Het raadplegen van de juiste bronnen

 

Lees hier het hele artikel

De behoefte naar Allah ten tijde van tegenspoed – Deel 2

5140

Het vierde fundament: Het in acht nemen van de voorgeschreven middelen

De dienaar dient voorgeschreven middelen in acht te nemen. Allah, de Meest Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En stort julliezelf niet in de ondergang en doe goed. Waarlijk, Allah houdt van de weldoeners.

(Soerat al-Baqarah: 195)

Daarnaast heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Laat een zieke persoon niet bij een gezonde persoon komen.” Ook heeft hij gezegd: “Loop weg voor een leproos, zoals je wegloopt voor een leeuw.”

De dienaar dient dus de nodige preventiemiddelen in acht te nemen, indien hij vreest om getroffen te worden door een ziekte.

Het vijfde fundament: Het raadplegen van de juiste bronnen

Men dient zijn best te doen om zijn kennis te putten uit bronnen van specialisten en verreweg te blijven van geruchten. Allah, de Meest Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wanneer een zaak van veiligheid of angst tot hen komt, verspreiden zij het (onder de mensen). Maar als zij het aan de Boodschapper hadden voorgelegd en aan de gezaghebbers onder hen, dan zouden de onderzoekers onder hen het hebben begrepen. En was het niet vanwege de Gunst van Allah en Zijn Genade die jullie toekwamen, dan zouden jullie de satan zeker volgen, op slechts enkelen na.

(Soerat an-Nisaa’: 83)

Men dient de zaken dus voor te leggen aan de vakmensen. Kennis waarmee men wegwijs wordt gemaakt, dient slechts geput te worden uit bronnen van de daarvoor bevoegde instellingen. Men dient geen spreekbuis te zijn voor elk gerucht door deze onder de mensen te verspreiden, met als gevolg dat dit zowel hun wereldse als hun Hiernamaals ten nadele komt.

Het zesde fundament: Het verrichten van smeekbedes

De dienaar dient zijn uiterste best te doen om Allah te smeken. De Profeet (vrede zij met hem) zei immers: “De smeekbede is aanbidding.” Smeekbedes kunnen onderverdeeld worden in twee soorten. De eerste soort is een algemene smeekbede waarbij men Allah smeekt om deze beproeving op te heffen, te weren, en dergelijke smeekbedes, zoals: “O Allah, bescherm ons tegen deze ramp. O Allah, hou deze epidemie bij ons weg.” Dit soort smeekbedes zijn voorgeschreven.

Imam al-Boekhaarie heeft in zijn Sahieh een hoofdstuk genaamd: Het smeken om een epidemie of pijn weg te nemen. Imam an-Nasaa’ie heeft in zijn Soenan al-Koebra een hoofdstuk genaamd: Een smeekbede om een epidemie te verplaatsen. Hierin staat dat de Profeet (vrede zij met hem) smeekte om de malaria die in Medina heerste te verplaatsen naar al-Djoehfah. Men vraagt zijn Heer daarom om deze epidemie en beproeving bij alle moslims in het algemeen weg te houden en in het bijzonder bij ons in dit land.

De tweede soort is een specifieke soort en heeft betrekking op het zoeken van toevlucht en bescherming tegen deze ziektes. Deze categorie is op te delen in drie:

  1. Het lezen van Soerat al-Falaq en Soerat an-Naas. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Geen persoon heeft toevlucht gezocht tot iets dat gelijk hieraan is.” (Moeslim)
    Oftewel, wanneer een persoon ergens voor vreest, dan is het wenselijk om deze twee hoofdstukken te reciteren, hiermee Allah smekend om hem te beschermen tegen datgene waar hij bang voor is, en hiertoe behoort ook deze epidemie.
  2. Aboe Daawoed en anderen overleveren, en deze overlevering is correct bevonden door Ibn Hibbaan, dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen albinisme, krankzinnigheid, lepra en tegen (alle) kwade ziektes.” De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om aan de hand hiervan te smeken en zijn toevlucht te zoeken. Tot de kwade ziektes waar de Profeet (vrede zij met hem) zijn toevlucht tegen zocht, behoren de epidemieën die de mensen angst inboezemen. Men kan dus aan de hand van deze smeekbede smeken.
  3. Ochtend en avond gedenkingen. Aboe Daawoed en anderen overleveren dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Iedere dienaar die elke ochtend en avond drie keer zegt: ‘In de Naam van Allah met Wiens Naam niets schaadt op aarde en niet in de hemelen en Hij is de Alhorende, Alwetende’, zal door niets geschaad worden.” In een versie van Aboe Daawoed staat: “Hij zal niet getroffen worden door een plotse kwelling.”

Tot de gedenkingen die de dienaar beschermen tegen epidemieën behoort deze smeekbede die de Profeet (vrede zij met hem) drie keer in de ochtend en drie keer in de avond voordroeg.

Men dient te waken over deze zes fundamenten en hiernaar te handelen. Deze behoren namelijk tot de meest geweldige verschijningen waaruit onze behoefte aan Allah blijkt ten tijde van deze epidemie die de mensen de stuipen op het lijf heeft gejaagd. Redding hiertegen wordt verkregen door te vluchten naar Allah en je behoeftig jegens Hem op te stellen in (al je) zaken.

Sheikh Saalih al-ʿOesaymie

 

<<< Deel 1