|
05:47
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:47
Middel 6
07:40
Middel 5
13:40
Middel 2
16:40
Middel 4
19:25
Middel 3
21:10
Alle gebedstijden
Hoe kom ik af van jaloezie?

Vraag:

Tot een moslim daadwerkelijk waarachtig is in zijn geloof, dient hij voor zijn broeder te wensen wat hij voor zichzelf wenst. Het is makkelijk om voor mijn (bloedverwante) broer te wensen wat ik ook voor mijzelf wens. Ik vind dit alleen heel erg lastig jegens mijn (moslim)broeders. Wanneer ik iemand van hen zie die iets beters heeft dan ik of ergens beter in is, dan krijg ik een jaloers gevoel daarbij en denk ik dat hij hoogmoedig is. Ik vraag Allah mij voor dit gevoel te vergeven, maar steeds als ik ze weer zie, komt dat gevoel weer terug.

Ik wil juist een blij gevoel krijgen op het moment dat mijn broeder slaagt in iets of succes heeft. En ik wil het verdriet delen wanneer zij verdriet hebben. Maar steeds als mijn broeders worden geprezen, word ik jaloers. Ik wens wel voor mijn (moslim)broeders Djannat ul-Firdaws, echter steeds als ik iets leer van een (moslim)broeder waarmee ik vooruit kom in mijn geloof en dat in praktijk wil brengen, komt de Shaytaan en fluistert mij in dat als ik dat in praktijk zal brengen die broeder ook de beloning zal ontvangen en dat zijn positie (in het Paradijs) hoger zal zijn.

Hoe kom ik van dit jaloerse gevoel af?

Antwoord:

“Wat verplicht is voor een moslim is wat jij al noemde, en dat is dat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. En dat hij voor zijn broeder haat, wat hij ook voor zichzelf haat wat betreft het slechte. En op het moment dat iemand iets ziet bij zijn broeders wat hij zelf niet heeft en dat ook wil hebben zonder het gevoel erbij te hebben dat dit diegene wordt afgenomen, dan gaat het over al-Ghibtah. Op het moment dat je wel wilt dat het bij diegene wordt afgenomen, spreken we van ‘al-Hasad’ oftewel jaloezie. En een moslim dient te strijden tegen zijn begeertes totdat hij een zuiver hart heeft jegens zijn broeders. En op het moment hij daadwerkelijk liefde heeft voor zijn broeders, zullen veel van die problemen verdwijnen. Wanneer een moslim zich realiseert wat voor gunsten zijn verbonden aan het wensen voor je broeder wat je ook voor jezelf wenst en wat voor verheven positie hiermee gepaard gaat, en wat voor beloning hier voor hem op staat, zal dit hem helpen niet jaloers te zijn jegens zijn broeders. En hij kan zich beter bezighouden met wat zijn broeders zal baten, in plaats van bezig te zijn met het jaloers en afgunstig zijn jegens hen omdat zij krijgen wat hij niet krijgt.”

(Sheikh Moehammad ad-Doewaysh)

En het is aan jou om (lang) te peinzen over de Woorden van Allah waarin hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dit is de Gunst van Allah, die Hij schenkt aan wie hij wil…”

(Soerat al-Djoemoeʿah: 4)

En de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Wij hebben (juist) hun levensonderhoud tussen hen verdeeld in het wereldse leven. En Wij hebben sommigen van hen boven anderen in rang verheven zodat zij elkaar kunnen dienen.”

(Soerat az-Zoekhroef: 32)

En jaloezie richt grote schade aan, zowel in het wereldse leven als in het Hiernamaals. Het is overgeleverd door at-Tirmidhie op gezag van az-Zoebayr ibn ul-ʿAwwaam dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De ziektes van de generaties vóór jullie begonnen zich onder jullie te verspreiden: verwoestende jaloezie en haat. Dit zijn de scherende. Ik bedoel niet dat zij haren wegscheren, maar zij scheren religieuze toewijding weg. Bij Degene in Wiens Handen mijn ziel ligt, jullie zullen het Paradijs niet binnentreden totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie over iets vertellen dat als jullie het doen, jullie van elkaar zullen houden? Verspreid de (begroeting van de) Salaam onder elkaar.”

(at-Tirmidhie)

En de betekenis van ‘zij scheren religieuze toewijding weg…’ is volgens atTayyibie: dat met haat religieuze toewijding verdwijnt, zoals haar verdwijnt door een scheermes.

(Toehfat ul-Ahwadhie bi Sharhi Djaamiʿ at-Tirmidhie)

Het is wel duidelijk dat jij op de hoogte bent van de regelgeving omtrent jaloezie en dat je een oplossing zoekt om van deze slechte eigenschappen af te komen. Hier volgen een aantal oplossingen (die daar bij zouden kunnen helpen):

  1. Het verrichten van smeekbeden bij Allah, de Verhevene, om jou te genezen van deze ziekte. En zoals de Profeet (vrede zei met hem) zei tijdens zijn smeekbede: “Wahdi Qalbie, wasloel Sakhiemata Sadrie” (Leid mijn hart en verwijder de ziektes[1] uit mijn borst).
  2. Het overpeinzen van de Koran en veelvoudig lezen ervan en in het specifiek de verzen die gaan over jaloezie. Omdat men met het lezen van de Koran Hasanaat verdient en Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, het goede neemt het slechte weg…”

(Soerat Hoed: 114)

  1. Het lezen van de biografie van de Profeet en inzien dat hij verreweg was van jaloezie en hield van het goede, ook voor de ander. Zelfs voor zijn vijanden! Tot de profijtvolle boeken hierover behoort bijvoorbeeld ‘Noer ul-Yaqien fie Sierati Sayyid il-Moersalien’.
  2. Het lezen van verhalen over de metgezellen. Een simpel boeken hierover is bijvoorbeeld Soewar min Hayaat isSahaabah van ʿAbdoer-Rahmaan Ra’fit al-Baashaa.
  3. Als je tegen jezelf spreekt over dit soort zaken, zoek dan toevlucht bij Allah tegen de duivel en houd je bezig met zaken die jou dit doen laten vergeten.
  4. Als Shaytaan het alsnog heeft gewonnen van jou, pas dan op dat je het niet uitspreekt of handelt naar aanleiding van jaloezie. Ieder mens heeft wel iets van jaloezie in zich. Sheikh ul-Islaam zegt: “Er wordt gezegd dat in ieder lichaam iets van jaloezie schuilt, de vrijgevige verbergt deze en de gierige laat het zien. Het zijn ziektes van het hart en een mens wordt niet afgerekend op hetgeen hij in zichzelf zegt, maar op hetgeen zij (hardop) zegt en doet. De Profeet (vrede zij met hem) zegt namelijk in een overlevering: “Waarlijk, Allah vergeeft mijn gemeenschap fouten, vergeetachtigheid en dwang.”

(al-Boekhaarie)

  1. Op het moment dat je het gevoel krijgt jaloers te zijn op een bepaalde persoon, koop dan een cadeautje voor hem en schud hem de hand, want de Profeet (vrede zij met hem) zegt in een overlevering: “Schud elkaar de hand en de haat zal verdwijnen. En geef elkaar cadeaus, opdat jullie van elkaar gaan houden en de haat tussen jullie zal verdwijnen.”

(overgeleverd door Imam Maalik in al-Moewatta’)

Jaloezie is het resultaat van haat. En het tegenovergestelde ervan is liefde. De weg (van liefde) is via het geven van cadeaus en het geven van de Salaam (begroeten met as-Salaamoe ʿalaykoem). De Profeet heeft immers gezegd: Jullie zullen het Paradijs niet binnentreden totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie over iets vertellen dat als jullie het doen, jullie van elkaar zullen houden? Verspreid de Salaam onder elkaar.”

(Moeslim)

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah zegt: “Degene die bij zichzelf iets van jaloezie vindt, laat hem dan Allah vrezen en geduld hebben en het van zichzelf (de jaloezie) haten. Waarlijk, degene die onrecht pleegt met een uitspraak of handeling zal daarvoor gestraft worden en degene die vreest (godsvruchtig is) en geduld heeft, zal niet tot de onrechtplegers behoren en Allah zal zijn godsvrucht profijtvol voor hem laten zijn.”

En Allah weet het beste.

Islamqa.com

[1] Ziektes van het hart ,zoals haat en wrok.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter