Goede daden wissen slechte daden uit

14593

Vraag:

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, het goede neemt het slechte weg.”

(Soerat Hoed: 114)

Wat is de beste daad van aanbidding die slechte daden kan uitwissen? Is dit het zeggen van ‘laa ilaaha illAllaah’ (er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah)?

Gelden de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En wie Allah vreest, Hij (Allah) zal hem een uitweg bieden (bij iedere moeilijkheid).”

(Soerat atTalaaq: 2)

voor de zondaar die zijn zonde opgeeft, berouw toont en Allah om vergiffenis vraagt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah, de Verhevene, doet de zonde teniet gaan door berouw, rampspoed, goede daden die zonden wissen en andere manieren.

Ibn ul-Qayyim (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “De sporen van zonde kunnen gewist worden door oprecht berouw, gemeende bevestiging van de Eenheid van Allah (Tawhied), goede daden die zonden wissen, rampen die zonden vernietigen, bemiddeling door degene die de Eenheid van Allah bevestigen en tenslotte als hij gestraft wordt voor de overblijvende zonde, daarna zal hij uit de Hel worden gebracht middels de deugd van zijn Tawhied.”

(Hidaayat ul-Hayaara; blz. 130)

Onder de goede daden die zonden wissen zijn de Woedoe’, de vijf dagelijkse gebeden, de Hadj en de ʿOemrah. De beste goede daad is Tawhied (het bevestigen van de Eenheid van Allah) en de ernstigste slechte daden zijn Koefr (ongeloof) en Shirk (toekennen van deelgenoten aan Allah).

Het zeggen van ‘laa ilaaha illAllaah’ is het beste onder de goede daden en meest verheven tak van geloof. Zo heeft Aboe Hoerayrah overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het geloof bestaat uit meer dan zeventig of zestig vertakkingen. De hoogste gradatie is het zeggen van: “Laa ilaaha illAllaah”, en de laagste is het verwijderen van iets schadelijks van de weg. En schaamte is een onderdeel van geloof.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Aboe Dharr heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah, de Geprezene en Verhevene, heeft gezegd: “Degene die een goede daad verricht, zal een beloning krijgen van het tienvoudige of meer. En wie een slechte daad verricht, de vergelding is gelijk eraan of Ik zal hem vergeven.”

(Moeslim)

Aboe Saʿied al-Khoedrie heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Moesa (vrede zij met hem) zei: “O Heer, leer mij iets waarmee ik U kan gedenken en U kan aanroepen.” Hij zei: “Zeg ‘Laa ilaaha illAllaah’. Hierop zei hij (Moesa): “O Heer, al Uw dienaren zeggen dit.” Hij zei: “Zeg ‘Laa ilaaha illAllaah’. Hij (Moesa) antwoordde: “Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve U. Mijn Heer, maar ik wil iets dat alleen voor mij is.” Hij zei: “O Moesa, als de zeven hemelen en al haar inwoners en de zeven aarden, buiten Mij, in één schaal wordt geplaatst en ‘Laa ilaaha illAllaah’ in de andere schaal, dan zal ‘Laa ilaaha illAllaah’ zwaarder zijn.”

(Ibn Hibbaan en al-Haakim)

Dit wijst op de voortreffelijkheid van deze grootse woorden.

Ibn Radjab zei: “Als de Tawhied van een persoon en zijn oprechtheid tegenover Allah volmaakt zijn en hij alle voorwaarden ervan nakomt in zijn hart, met zijn lippen en in zijn fysieke handelingen of in zijn hart en zijn lippen tijdens de doodsstrijd, dan wordt vergeving van al zijn voorgaande zonden zeker en hij zal beschermd worden van de Hel. Als een persoon in zijn hart oprecht gelooft in Tawhied en hij zaken van liefde, verering, prijzing, ontzag, vrees, hoop en vertrouwen slechts toewijdt aan Allah, dan worden al zijn zonden uitgewist. Zelfs als zij als het schuim van de zee zijn. En ze kunnen in goede daden worden veranderd. Tawhied is het grootse extract. Als een atoomdeel ervan op bergen van zonden zou worden geplaatst, dan zou het deze veranderen in goede daden.”

(Djaamiʿ ul-ʿOeloem wal-Hikam; boekdeel 2, blz. 417)

Ongetwijfeld verschillen degenen die deze grootse woorden uiten in status. Afhankelijk van hoe diep de toegewijde betekenis in de harten is geworteld.

Ibn ul-Qayyim zei: “Hoe groter de Tawhied bij een persoon, hoe completer de Vergiffenis van Allah voor hem zal zijn. Wie Hem ontmoet zonder enige deelgenoot aan hem toe te kennen, zal door Hem al zijn zonden vergeven krijgen. Ongeacht wat deze waren en hij zal er niet voor worden bestraft. We zeggen niet dat geen van de mensen van Tawhied de Hel zal betreden. Velen van hen zullen het betreden vanwege hun zonden en zij zullen bestraffing ontvangen evenredig aan hun wandaden. Daarna zullen ze eruit worden gehaald. Er is geen tegenstelling tussen de twee zaken voor degene die goed begrijpt wat we hier hebben vermeld.

We zullen de grootsheid van deze status vermelden. Omdat het essentieel is dat het begrepen wordt. Er dient opgemerkt te worden dat de stralen van ‘laa ilaaha illAllaah’ de mist en wolken van zonden uiteendrijven. Dit naar gelang de sterkte of zwakte van deze stralen. Deze zin heeft licht en degenen die erin geloven variëren met betrekking tot de sterkte of zwakte van dat licht. Iets dat niemand weet, behalve Allah, de Verhevene. Hoe groter het licht van deze woorden, hoe meer het de schijnbare argumenten, verlangens en begeerten wegdrijft. Dit tot het individu een staat bereikt waarin schijnbare argumenten, verlangens en begeerten verjaagd zijn door deze stralen. Dit is de staat van degene die daadwerkelijk oprecht is in zijn Tawhied en geen deelgenoten toeschrijft aan Allah.”

(Madaaridj us-Saalikien; boekdeel 1, blz. 338)

De Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): “

“En wie Allah vreest, Hij (Allah) zal hem een uitweg bieden (bij iedere moeilijkheid). En Hij zal hem voorzien (uit bronnen) van waar hij het niet verwacht.”

(Soerat atTalaaq: 2-3)

bieden een grote belofte voor de vrome die Allah vreest.

Degene die Allah vreest is degene die de verplichtingen nakomt en verboden zaken vermijdt. Hiertoe behoort ook degene die zondigt, daarna berouw toont en zich tot Allah wendt. En degene die terugkeert naar de zonde en dan weer berouw toont. Vroomheid en het vrezen van Allah betekent namelijk het doen wat opgedragen is en wegblijven van wat is verboden. Als een persoon oprecht berouw toont, zullen zijn slechte daden worden weggewist en worden omgezet in goede daden. Dit zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Behalve wie berouw toont, gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen zal Allah hun slechte daden inruilen voor goede daden. En Allah is Meest Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”

(Soerat al-Foerqaan: 68-70)

Het is niet vanzelfsprekend dat de vrome die Allah vreest onfeilbaar is en vrij is van slechte daden. Anders zouden de meeste mensen worden onthouden van deze eer en voortreffelijkheid. Elk kind van Adam zondigt en de beste is degene die berouw toont. Degene die zondigt en vervolgens berouw toont, is de vrome voor wie er hoop op de belofte is in het hier aangehaalde vers. De Genade van Allah is uitgestrekt. En waar het om gaat is dat ieder individu zich dient in te zetten.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

Goede daden wissen slechte daden uit

14971

Vraag:

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, het goede neemt het slechte weg.”

(Soerat Hoed: 114)

Wat is de beste daad van aanbidding die slechte daden kan uitwissen? Is dit het zeggen van ‘laa ilaaha illAllaah’ (er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah)?

Gelden de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En wie Allah vreest, Hij (Allah) zal hem een uitweg bieden (bij iedere moeilijkheid).”

(Soerat atTalaaq: 2)

voor de zondaar die zijn zonde opgeeft, berouw toont en Allah om vergiffenis vraagt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah, de Verhevene, doet de zonde teniet gaan door berouw, rampspoed, goede daden die zonden wissen en andere manieren.

Ibn ul-Qayyim (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “De sporen van zonde kunnen gewist worden door oprecht berouw, gemeende bevestiging van de Eenheid van Allah (Tawhied), goede daden die zonden wissen, rampen die zonden vernietigen, bemiddeling door degene die de Eenheid van Allah bevestigen en tenslotte als hij gestraft wordt voor de overblijvende zonde, daarna zal hij uit de Hel worden gebracht middels de deugd van zijn Tawhied.”

(Hidaayat ul-Hayaara; blz. 130)

Onder de goede daden die zonden wissen zijn de Woedoe’, de vijf dagelijkse gebeden, de Hadj en de cOemrah. De beste goede daad is Tawhied (het bevestigen van de Eenheid van Allah) en de ernstigste slechte daad zijn Koefr (ongeloof) en Shirk (toekennen van deelgenoten aan Allah).

Het zeggen van ‘laa ilaaha illAllaah’ is het beste onder de goede daden en meest verheven tak van geloof. Zo heeft Aboe Hoerayrah overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het geloof bestaat uit meer dan zeventig of zestig vertakkingen. De hoogste gradatie is het zeggen van: “Laa ilaaha illAllaah”, en de laagste is het verwijderen van iets schadelijks van de weg. En schaamte is een onderdeel van geloof.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Aboe Dharr heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah, de Geprezene en Verhevene, heeft gezegd: “Degene die een goede daad verricht, zal een beloning krijgen van het tienvoudige of meer. En wie een slechte daad verricht, de vergelding is gelijk eraan of Ik zal hem vergeven.”

(Moeslim)

Aboe Sacied al-Khoedrie heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Moesa (vrede zij met hem) zei: “O Heer, leer mij iets waarmee ik U kan gedenken en U kan aanroepen.” Hij zei: “Zeg ‘Laa ilaaha illAllaah’. Hierop zei hij (Moesa): “O Heer, al Uw dienaren zeggen dit.” Hij zei: “Zeg ‘Laa ilaaha illAllaah’. Hij (Moesa) antwoordde: “Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden behalve U. Mijn Heer, maar ik wil iets dat alleen voor mij is.” Hij zei: “O Moesa, als de zeven hemelen en al haar inwoners en de zeven aarden, buiten Mij, in één schaal wordt geplaatst en ‘Laa ilaaha illAllaah’ in de andere schaal, dan zal ‘Laa ilaaha illAllaah’ zwaarder zijn.”

(Ibn Hibbaan en al-Haakim)

Dit wijst op de voortreffelijkheid van deze grootse woorden.

Ibn Radjab zei: “Als de Tawhied van een persoon en zijn oprechtheid tegenover Allah volmaakt zijn en hij alle voorwaarden ervan nakomt in zijn hart, met zijn lippen en in zijn fysieke handelingen of in zijn hart en zijn lippen tijdens de doodsstrijd, dan wordt vergeving van al zijn voorgaande zonden zeker en hij zal beschermd worden van de Hel. Als een persoon in zijn hart oprecht gelooft in Tawhied en hij zaken van liefde, verering, prijzing, ontzag, vrees, hoop en vertrouwen slechts toewijdt aan Allah, dan worden al zijn zonden uitgewist. Zelfs als zij als het schuim van de zee zijn. En ze kunnen in goede daden worden veranderd. Tawhied is het grootse extract. Als een atoomdeel ervan op bergen van zonden zou worden geplaatst, dan zou het deze veranderen in goede daden.”

(Djaamiʿ ul-ʿOeloem wal-Hikam; boekdeel 2, blz. 417)

Ongetwijfeld verschillen degenen die deze grootse woorden uiten in status. Afhankelijk van hoe diep de toegewijde betekenis in de harten is geworteld.

Ibn ul-Qayyim zei: “Hoe groter de Tawhied bij een persoon, hoe completer de Vergiffenis van Allah voor hem zal zijn. Wie Hem ontmoet zonder enige deelgenoot aan hem toe te kennen, zal door Hem al zijn zonden vergeven krijgen. Ongeacht wat deze waren en hij zal er niet voor worden bestraft. We zeggen niet dat geen van de mensen van Tawhied de Hel zal betreden. Velen van hen zullen het betreden vanwege hun zonden en zij zullen bestraffing ontvangen evenredig aan hun wandaden. Daarna zullen ze eruit worden gehaald. Er is geen tegenstelling tussen de twee zaken voor degene die goed begrijpt wat we hier hebben vermeld.

We zullen de grootsheid van deze status vermelden. Omdat het essentieel is dat het begrepen wordt. Er dient opgemerkt te worden dat de stralen van ‘laa ilaaha illAllaah’ de mist en wolken van zonden uiteendrijven. Dit naar gelang de sterkte of zwakte van deze stralen. Deze zin heeft licht en degenen die erin geloven variëren met betrekking tot de sterkte of zwakte van dat licht. Iets dat niemand weet, behalve Allah, de Verhevene. Hoe groter het licht van deze woorden, hoe meer het de schijnbare argumenten, verlangens en begeerten wegdrijft. Dit tot het individu een staat bereikt waarin schijnbare argumenten, verlangens en begeerten verjaagd zijn door deze stralen. Dit is de staat van degene die daadwerkelijk oprecht is in zijn Tawhied en geen deelgenoten toeschrijft aan Allah.”

(Madaaridj us-Saalikien; boekdeel 1, blz. 338)

De Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): “

“En wie Allah vreest, Hij (Allah) zal hem een uitweg bieden (bij iedere moeilijkheid). En Hij zal hem voorzien (uit bronnen) van waar hij het niet verwacht.”

(Soerat atTalaaq: 2-3)

bieden een grote belofte voor de vrome die Allah vreest.

Degene die Allah vreest is degene die de verplichtingen nakomt en verboden zaken vermijdt. Hiertoe behoort ook degene die zondigt, daarna berouw toont en zich tot Allah wendt. En degene die terugkeert naar de zonde en dan weer berouw toont. Vroomheid en het vrezen van Allah betekent namelijk het doen wat opgedragen is en wegblijven van wat is verboden. Als een persoon oprecht berouw toont, zullen zijn slechte daden worden weggewist en worden omgezet in goede daden. Dit zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Behalve wie berouw toont, gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen zal Allah hun slechte daden inruilen voor goede daden. En Allah is Meest Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”

(Soerat al-Foerqaan: 68-70)

Het is niet vanzelfsprekend dat de vrome die Allah vreest onfeilbaar is en vrij is van slechte daden. Anders zouden de meeste mensen worden onthouden van deze eer en voortreffelijkheid. Elk kind van Adam zondigt en de beste is degene die berouw toont. Degene die zondigt en vervolgens berouw toont, is de vrome voor wie er hoop op de belofte is in het hier aangehaalde vers. De Genade van Allah is uitgestrekt. En waar het om gaat is dat ieder individu zich dient in te zetten.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com