Ik voel dat mijn Imaan is afgenomen

16957

Vraag:

Ik ben enkele jaren praktiserend. De laatste maanden voel ik echter dat mijn Imaan sterk is afgenomen. Ik heb het gevoel dat het geloof van me is weggenomen en dat ik een slecht einde zal kennen. Zal mijn Imaan terugkeren of zal ik een slecht einde kennen als straf van Allah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah

Mijn geliefde broeder, vestig veel hoop op Allah. Laat de Shaytaan jou niet doen wanhopen aan de grootse Barmhartigheid van Allah die hij garandeert voor de gelovige dienaren. Wat jij jezelf voorhoudt, namelijk dat dit een teken is dat je een einde zult kennen die Allah niet behaagt, is slechts een influistering en valstrik van de Shaytaan. Hiermee doet de Shaytaan de dienaren van Allah in hun geloof afdwalen en hen in Fitnah belanden. Zodoende benadert de Shaytaan met zijn influisteringen de vrome dienaar en probeert hij hem wijs te maken dat zijn daden vruchteloos zijn of dat hij zich niet omwille van Allah inspant en dat hij juist te kijk loopt met zijn daden. Dit zijn de gebruikelijke manieren van de Shaytaan waarmee hij de dienaren van Allah, en in het bijzonder de vrome dienaren, probeert te dwarsbomen. Zelf wil ik niemand aanprijzen bij Allah, maar ik schaar jou onder de zojuist genoemde vrome dienaren.

Het is noodzakelijk dat je meer hoop vestigt op en meer vertrouwen stelt in Allah. Hij is Degene die alle zonden vergeeft en die open staat voor de dienaar die zijn toevlucht tot Hem zoekt. Hij is immers de Meest Barmhartige, Vergevensgezinde en Liefdevolle. We zoeken toevlucht bij Allah tegen hem (de Shaytaan).

Je zou meer goede daden moeten verrichten. Bijvoorbeeld zoals het lezen van de Koran, het uitgeven van liefdadigheid, het gedenken van Allah en het onderhouden van de familiebanden. Je bent niet de enige die lijdt onder deze zwakte. Het gaat hier namelijk om iets natuurlijks. Hoeveel mensen, die een voorbeeld waren en gevolgd werden door anderen, hebben hun motivatie en ambitie voor een lange periode verloren waarna deze weer naar hen terugkeerde door de Gunst van Allah? Gedenk daarom de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Iedereen kent (een periode van) gedrevenheid. Elke (periode van) gedrevenheid kent een terugval. Als deze persoon gematigdheid bezigt, heb dan hoop voor (een goede afloop van) hem. Is hij echter iemand waar met de vingers naar wordt gewezen (deze persoon streefde naar bekendheid onder de mensen en dit doel bereikte hij ook), reken hem dan tot niets.”

(at-Tirmidhie)

Wat er wordt bedoeld met “Iedereen kent (een periode van) gedrevenheid” is de energie en het verlangen om goed te doen en dat je ergens enthousiast voor bent. Met “Elk (periode van) gedrevenheid kent een terugval“ wordt bedoeld vermoeidheid, zwakte en stilstand.

“Als deze persoon gematigdheid bezigt“ heeft betrekking op degene die gedreven is maar gematigd is in zijn daden, het vermijdt om in het extreme te gaan wanneer hij zich energiek voelt en het vermijdt om onachtzaam te zijn wanneer hij zich lusteloos voelt.

“Heb dan hoop (voor hem)“ wil zeggen dat je hoop dient te hebben dat hij succesvol zal zijn aangezien hij een middenweg kan bewandelen. En de meest geliefde daden bij Allah zijn de daden die aanhouden (d.w.z. continu) .

“Is hij echter iemand waar met de vingers naar wordt gewezen“ heeft betrekking op degene die met zijn goede daden en ascese (het onthouden van aardse genoegens) bekendheid onder de mensen nastreeft.

Met “reken hem dan tot niets” wordt bedoeld dat er niet gedacht moet worden dat deze persoon vroom is. Hij loopt namelijk te kijk met zijn daden van aanbidding. Hierbij heeft hij (de Profeet, vrede zij met hem) niet aangegeven dat men geen hoop voor hem moet hebben omdat hij reeds verloren is en dat hij niet in staat is om datgene recht te zetten waarin hij tekort is geschoten.

Overpeins deze overlevering en probeer het te relateren aan je persoonlijke situatie en die van anderen. Je zult een duidelijke overeenkomst zien. Deze overlevering geeft duidelijk aan dat een persoon een fase van enorme gedrevenheid en ambitie doorloopt. Vervolgens verzwakt hij plotseling en verliest hij zijn gedrevenheid en ambitie. Wanneer hij deze fase bereikt, dan heeft hij veel meer moeite om zijn verplichtingen na te komen en de verboden zaken te vermijden. Als hij dit daadwerkelijk doet (nakomen van verplichtingen en vermijden van verboden zaken) dan is er hoop dat hij zal slagen en vooruitgang zal boeken. Slaagt hij hier niet in, dan zal hij falen.

Je dient je dus veelvuldig te wenden tot je Heer. Vraag vergeving en vraag Hem om je standvastig te maken totdat je sterft. Tevens adviseer ik je de verboden zaken te vermijden. Moge Allah jouw zonden vergeven en jouw zaak vergemakkelijken.

Islamqa.com