Minimale reisafstand voor vrijstellingen

36847

Vraag:

Wat is de minimale reisafstand waarin je wordt vrijgesteld van het vasten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De meerderheid van de geleerden is van mening dat de afstand waarbij een reiziger zijn gebeden mag samenvoegen en niet hoeft te vasten, 48 mijl1 is. Ibn Qoedaamah zegt: “De mening van Aboe cAbdillaah (imam Ahmad) is dat het niet toegestaan is gebeden in te korten bij een afstand korter dan 16 Farsakh. Eén Farsakh staat gelijk aan 3 mijl. De afstand is dus 48 mijl. Dit werd geschat door Ibn cAbbaas. Hij zei: “Van cOesfaan naar Mekka of van at-Taa’if naar Mekka of van Djeddah naar Mekka.”

(al-Moeghnie)

Het gelijke in kilometers is ongeveer 80 kilometer.

Sheikh Ibn Baaz legt in Madjmoec ul-Fataawa uit: “De mening van de meerderheid van de geleerden is dat dit gelijk is aan ongeveer 80 kilometer voor degene die reist met auto, vliegtuig of schip. Deze afstand wordt reizen genoemd volgens de gewoonte van de moslims. Als een persoon deze afstand of meer reist per kameel, auto, vliegtuig of boot, dan wordt hij beschouwd als reiziger.”

(Madjmoec ul-Fataawa; boekdeel 12, blz. 267)

De Permanente Commissie werd gevraagd over de afstand waarbij een reiziger zijn gebeden mag inkorten en of een taxichauffeur, die meer dan driehonderd kilometer aflegt, zijn gebeden mag inkorten. Zij antwoordde: “De afstand waarbij een reiziger zijn gebeden mag inkorten, is ongeveer 80 kilometer. Dit volgens de mening van de meerderheid van de geleerden. Het is toegestaan voor een taxichauffeur en anderen de gebeden in te korten als zij de in het begin genoemde afstand of meer afleggen. Sommige geleerden zijn van mening dat het reizen niet gedefinieerd wordt door een specifieke afstand, maar volgens de gewoonte. Wat de gewoonte is van de mensen wat zij zien als reizen. Dit wordt beschouwd als het reizen waarbij de islamitische regels van toepassing zijn. Zoals het samenvoegen en inkorten van de gebeden en het niet vasten.”

(De Permanente Commissie; boekdeel 8, blz. 90)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd gevraagd over de afstand waarbij een reiziger zijn gebeden mag inkorten en of het toegestaan is gebeden samen te voegen zonder in te korten. Hij antwoordde: “De afstand waarbij een reiziger zijn gebeden mag inkorten, is door sommige geleerden gedefinieerd op ongeveer 83 kilometer. Sommige anderen hebben het gedefinieerd als wat als een gewoonte wordt beschouwd als reizen, ook al is de afstand niet 80 kilometer. En wat de mensen niet als reizen beschouwen is geen reizen, ook al is de afstand 100 kilometer.

Laatstgenoemde is de mening die de voorkeur had bij Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah (moge Allah genadig met hem zijn), omdat Allah geen specifieke afstand heeft genoemd waarin het toegestaan is gebeden in te korten, noch heeft de Profeet (vrede zij met hem) dit gedaan.

Anas ibn Maalik zei: “Als de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) er voor een reis van drie mijl of drie Farsakhs op uit trok, dan was hij gewoon twee Rakacaat te verrichten.”

(Moeslim)

De mening van Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah ligt dichter bij datgene dat correct is.

Als er een geschil is tussen gebruiken, dan is er niets op tegen de mening te volgen waarin het reizen wordt gedefinieerd aan de hand van afstand. Dit omdat dit de mening van enkele imams, geleerden en Moedjtahidoen (iemand die gekwalificeerd is om zelf rechtsvinding te doen) zijn. Er is dus niets op tegen, met de Wil van Allah. Maar zolang het gebruik een duidelijke definitie geeft, dan is het terugvallen op het gebruik het juiste om te doen.”

(Fataawa Arkaan ul-Islaam, blz. 381)

En Allah weet het het beste.

 Islamqa.com

  1. Eén mijl staat gelijk aan ongeveer 1,6 kilometer.