Grote geleerden over het stemmen

38564

Sheikh Moehammad ibn ul-ʿArabie al-ʿAlawiy[1] zei: “Onze verantwoordelijkheid verplicht ons dat de gemeenschap vertegenwoordigers kiest die waken over de rechten van het volk en bekendstaan om hun integriteit, bekwaamheid en oprechtheid.”

(al-Istibsaar wa Toe’addah van Sheikh Hammaad al-Qabaadj)

Sheikh as-Saʿdiy zei: “Als moslims die onder het gezag vallen van niet-moslims meehelpen om het land tot een republiek te maken waarin individuen en volkeren hun religieuze en wereldse rechten genieten, dan is dat beter dan zich over te geven aan een land dat een einde maakt aan hun religieuze en wereldse rechten en uit is op hun vernietiging en verdrukking.”

(Tafsier as-Saʿdiy, boekdeel 1, blz. 388)

Sheikh ʿAbdoellaah ibn Djibrien zei: “Als zij door het krijgen van het volledige gezag de moslims in hun vrijheden gaan belemmeren, dan is het toegestaan voor de moslim om mee te doen (met de verkiezingen) om een deel van deze belemmering weg te nemen. (Het islamitische basisprincipe luidt:) “Wat niet volledig kan worden gerealiseerd, hoeft niet helemaal te worden verlaten.” Bepaald soort kwaad is dragelijker dan ander soort.”

(Fatwanummer 10254 op de site van de Sheikh)

Sheikh ʿAbdoel-ʿAziez ibn Baaz zei: “De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt”, vandaar dat het toegestaan is om deel te nemen aan de volksvertegenwoordiging (d.w.z. parlement) als men voornemens is om de waarheid te steunen en de valsheid tegen te gaan. Dit valt onder het bevorderen van het goede en het zich voegen in het rijtje van de uitnodigers naar Allah. Ook is er niets op tegen als mensen gebruik maken van stempassen om de deugdzame uitnodigers te verkiezen en de mensen van de waarheid te steunen. En Allah is de Schenker van succes.”

(Hoekm ul-Moeshaarakah fil-Wizaarati wal-Madjaalis in-Niyaabiyyah, blz. 136)

Sheikh ʿAbdoel-Moehsin al-ʿAbbaad zei: “Als het meedoen met de verkiezingen invloed heeft op het tegengaan of verzachten van het kwaad, zelfs als dit via niet-moslims wordt gerealiseerd zoals het geval is in landen waarin de moslims een minderheid zijn. Bijvoorbeeld als er gekozen moet worden tussen twee niet-moslims, waarvan de één sterke afschuw voelt tegenover moslims en hen in hun aanbidding wilt belemmeren als hij aan de macht komt en de andere tolerant is tegenover de moslims, dan dienen zij mee te doen om het kwaad tegenover moslims te verzachten.”

(Sharh Soenan ut-Tirmidhie, geluidsfragment nr. 64)

Al-Madjmaʿ ul-Fiqh il-Islaamie (Islamitische raad van Fiqh)[2] boog zich over het onderwerp ‘De deelname van moslims aan de verkiezingen met niet-moslims’ en stelde: “Na het beluisteren van alle voorgedragen onderzoeken en de discussies die daaromtrent hebben plaatsgevonden, heeft de raad het volgende besloten: “Deelname van moslims aan de verkiezingen met niet-moslims in een niet-islamitisch land behoort tot de zogenaamde ‘as-Siyaasat ush-Sharʿiyyah’[3], waarvan het oordeel bepaald wordt in het licht van de voordelen en de nadelen die daarmee zijn gemoeid. Het oordeel kan naar tijd, plaats en omstandigheden verschillen. Het is toegestaan voor een moslim die de rechten van burgerschap geniet in een niet-islamitisch land om deel te nemen aan de verkiezingen vanwege de overheersende voordelen die voortvloeien uit deze deelname, zoals het presenteren van het juiste beeld van de Islam, het opkomen voor de zaak van de moslims, het behartigen van de wereldse en religieuze belangen van minderheden, het versterken van hun positie op beslissende posten, het aangaan van partnerschappen met de gematigde en rechtvaardige partijen om samenwerkingsverbanden te realiseren die gestoeld zijn op waarheid en gerechtigheid.”

(De negentiende bijeenkomst 2007, het vijfde besluit)

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

[1] Eén van de bekendste Marokkaanse moslimgeleerden van de vorige eeuw.
[2] Een internationale Raad van moslimgeleerden en specialisten uit verschillende werelddelen.
[3] Deze wetenschap is een onderdeel van de islamitische jurisprudentie en richt zich op politieke zaken.