Alles wat je doet, is al voorbeschikt

11058

Vraag:

Allah, de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Niets zal ons treffen, behalve dat wat Allah ons heeft voorbeschikt.”

(Soerat at-Tawbah: 51)

Is dat wat ons aan slechtheid overkomt ook voorbeschikt door Allah? Mocht dat het geval zijn, wat betekenen dan de volgende woorden? (Interpretatie van de betekenis):

“Wat jou aan goeds overkomt, is afkomstig van Allah en wat jou aan slechts overkomt, is afkomstig van jezelf.”

(Soerat an-Nisaa’: 79)

Antwoord:

Alles wat de dienaar aan goede of slechte daden verricht is voorbeschikt, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Wij hebben alles volgens een bepaalde maat geschapen.”

(Soerat al-Qamar: 49)

Ook zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“Er treft (een plaats) op de aarde of jullie geen ramp, of het staat in een Boek (geschreven) voordat Wij het laten gebeuren.”

(Soerat al-Hadied: 22)

En (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Niets zal ons treffen, behalve dat wat Allah ons heeft voorbeschikt.”

(Soerat at-Tawbah: 51)

De goede daden (die de dienaar verricht) zijn een Gunst van Allah. Hij is immers Degene die dit heeft voorbeschikt en de dienaar succesvol heeft gemaakt in het verrichten hiervan. Hem komt daarom alle lof toe. De slechte daden zijn daarnaast ook voorbeschikt. Echter zijn de aanleidingen die hieraan ten grondslag liggen de daden en zonden van de dienaar zelf, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wat jullie aan rampspoed treft, dat is vanwege wat jullie handen hebben verworven. En Hij vergeeft veel.”

(Soerat ash-Shoera: 20)

En (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Allah zal (de goede toestand van) een volk niet veranderen, totdat zij het zelf veranderen.”

(Soerat ar-Raʿd: 11)

Allah is dus Degene Die zowel de goede als de slechte daden voorbeschikt. Hij stelt de dienaar in staat om met succes goede daden te verrichten en de zondaar laat hij er niet in slagen om de zonden te mijden. Dit alles geschiedt met een Ultieme Wijsheid. Daarnaast zijn het de dienaren zelf die de middelen in acht nemen om dit uiteindelijk te verrichten.

Aan Allah komt alle lof toe vanwege Zijn Ultieme Kennis, Wijsheid en Rechtvaardigheid.

Sheikh ʿAbdoel-ʿAziez ibn Baaz

Madjmoe’ fataawa wa-maqalat Sheikh Ibn Baaz: Boekdeel 4, blz. 152